ISAńC DA COSTA (1798-1860)

AAN DEN HOOG EDEL GESTRENGEN HEER

H.   C.   V A N   D E R   H O U V E N ,

OP DEN EERSTEN DAG DES JAARS 1844.

Ik zal u ruste geven!Matthťus XI : 28.

Vergrijsd en steeds verjongd, by ’t onvermoeide streven
voor plicht en volksbelang op d’ aangewezen post,
wie gunde u niet uw rust op d’ avond van uw leven?
wie ziet u niet met leed van de eerbaan afgelost?
Maar wat ons op deze aard als werkkring zelfs moog lusten
’t wordt werkzaamheid by rust, ’t is rust in werkzaamheid
in ’t geen Gods hand beschikt, blijmoedig te berusten,
in ’t heilgeloof, en naar Zijn wil geleid.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 25 juli 1997.