ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

         AAN DEN WELEERWAARDEN HEER

        P. J. J.   M O U N I E R.

MET EEN EXEMPLAAR VAN HET DICHTWERK

          „APOSTELEN EN PROPHETEN."

   Den Prediker, die ’t woord hem van zijn God vertrouwd,
en by des levens strijd steeds zekerder bevonden,
met warmte nooit verzwakt, met ijver nooit verkoud,
den volke week aan week volhardend meg verkonden, —
den Herder, die den wenk by ’t Galileesche strand
vernomen, steeds zoo trouw, zoo ernstig blijft gedenken
en wakend voor de hoop van Kerk en Vaderland,
der kudde lammerkens met eedle voorkeur drenken, —
den Medestrijder, die een deel als overnam
van d’ ouderlijke plicht nooit straffeloos vergeten,
wanneer hy aan ons kroost de hoop van Abraham
en ’t woord ontvouwde van Apostlen en Propheten.

            1853


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 26 mei 1997.