ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

SLOTZANG.

Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was,
en Die komen zal: en van de Zeven Geesten die voor
zijnen troon zijn —
Openbaringen I : 4.

[Wijze: Psalm 36.]

Den zeven geesten voor den troon
zij, met den VADER en den ZOON,
aanbidding, lof en eere!
Het Zevengeestental is Één,
oneindig in verscheidenheên,
maar steeds één Geest, één Heere!
By donderslag- en stemgeluid
schiet Hy in zevenstralen uit (2e citaat)
op de allerhande scharen!
Van Hem is ’t vloeibre olijvengoud
dat d’ eeuwgen lichtglans onderhoudt
der zeven kandelaren! (2e citaat)

Ontzettend geheimenis!
Die was, Die wezen zal, Die is,
is Een en Drie te gader!
God is een Geest, dien niemand zag,
geen schepsel immer naadren mag!
lof zij d’ onzichtbren Vader! —
God is in ’t vleesch geopenbaard!
gehoord, gezien, getast op aard!
Hosanna onzen Heere! —
God is een God, die ’t Al behoudt
met geest en leven zevenvoud!
Den Heilgen Geest zij de eere!

O Geest! geleid ons tot den Zoon!
Breng ons, o Heer! voor ’s Vaders troon!
Schenk ons den Geest, o Vader!
By de overzaalge wenteling
in dezen Goddelijken kring
koom ’t hart U immer nader,
tot dat we, ontheven van dit stof,
uitgalmen in Uw hemelhof
met al uw Dienaars samen:
Den ZEVEN GEESTEN voor den troon
zij, met den VADER en den ZOON,
lof en aanbidding! AMEN!


E-mail: J.R. van Wijk

Ingezonden:15 juli 1997