ISA─C DA COSTA (1798-1860)

AAN VROUWE GROEN VAN PRINSTERER.

GEBOREN VAN DER HOOP.

IN HAAR ALBUM.

En gy zult Zijnen naam JESUS heeten, wan Hy
zal Zijn volk zalig maken van hunne zonden.

MatthÚus I : 21.

Vijf letters!… maar Gods liefde — ons heil — daarin besloten! —
O leeft het in ons hart? Wat zal ons onderstooten
van de onuitspreekbre hoop, wier vastheid dan recht blijkt,
als 't zichtbre wegzinkt, als ons vleesch en hart bezwijkt?

1842.


Ingezonden: 23 juli 1997

E-mail: J.R. van Wijk