ISAC DA COSTA (1798-1860)

AAN JONKHR. J. C. SMISSAERT

BIJ ZIJN VERTREK

ALS STUDENT IN DE GODGELEERDHEID

NAAR

DE LEYDSCHE HOOGESCHOOL.

Waarmede zal de jongling zijn pad zuiver houden?
Als hy dat houdt naar Uw woord.
Psalm CXIX : 9.

Ja, Smissaert! op het pad, dat gy betreden zult,
zij immer van dat woord n hart n mond vervuld!
Is ’t Christus, Wiens wy zijn, Wiens rijk, Wiens eer wy zoeken,
zoo vorsch naar wetenschap by Leeraars en in boeken,
maar wat voortreflijkheid in menschenwijsheid zij,
en wat ge leest of hoort, n zij uw Meester — Hy!

1832.


Ingezonden: 17 juli 1997

E-mail: J.R. van Wijk