ISAÄC DA COSTA (1798-1860)

IN HET ALBUM DER BEWAARSCHOOL

S O P H I A

TE VOORBURG.

Gesticht door Jonkvrouwe Hoffman, thands Baronesse van Wassenaer van Catwijck.

   Jonkvrouwlijk ijver sticht; en Neêrlands Koningin
schenkt aan den bouw Haar gunst en d’ eêlsten Harer namen(1)
Zoo moog Gods eigen Geest den schoonen wensch beamen:
   de wijsheid, hier betracht, zij de echt Christuszin!
Zoo moog zijn Vaderoog der kleinen schaar bewaren!
Zoo mogen ’t op die plek volwass’nen mede ervaren,
   dat ’s werelds Heiland, neen! geen kindren van zich weert,
   maar in wie Hem behoeft, ’t gemoed een kinds begeert.

            1854.


VOETNOOT:

(1) Sophia betekent wijsheid.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 25 mei 1997.