ULTIMA RATIO

Gister, onverwachts, ontmoette ik,
n gewezen studiemaat,
die - na menig ander dwaasheid -
eindlijk nu op trouwen staat.

Daar ik somtijds den hebreeuwschen
Canticum gelezen had,
meende ik dat n vrijersziele
vol geheim gevoelen zat.

En ik vroeg dus - half en half pro
forma - welk mystiek gedacht
hem het beeld van zijn dilecta
meest in petto medebracht.

Hij bekeek me, schier verbaasd om
mijn onnoozelheid, en sprak,
binst dat hij, met blauwen rook, n
turksche sigaret ontstak:

Ik beken u geren, dat zij
dom is en - van bij beschouwd -
leelijk, trotsch, verwaand en koppig,
maar... t is al gedekt met goud!


Omer Karel De Laey
(1876-1909)

Deze Westvlaamse aristocraat van de geest studeerde rechten te Leuven. Tijdens zijn kort leven bewonderde hij Lessing en Horatius en schreef onder andere pittige, puntige, plastische verzen. Hij was een nuchter observerende dichter en een kritische geest die zijn werk meestal wist te kruiden met een dosis humor en de nodige ironie.

Uit: Het Werk van Omer K. De Laey, bezorgd door E. Vliebergh & J. Persyn, 2de uitgave, 5 delen, Lannoo, Tielt, 1941-1942.


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster