Grassprietjes

of

Liederen
op het gebied van
Deugd, Godsvrucht en Vaderland

In
vier afdeelingen,
zijnde:

  1. Een tuiltje poëzie voor het huisgezin.
  2. Versche lauwerblaadjes om de hoofden van neêlands dichterhelden.
  3. Predikanten-lied. (Hulde aan onzen geestelijken stand.)
  4. Mengelpoëzie.

Door
Cornelis Paradijs
Oud-Makelaar in Granen.
met
een open brief aan den schrijver
Door P.A. Saaije Azn.
en
een voorrede
van Sebastiaan Slaap.gras.jpg

Dankt allen God, een weest verblijd, Omdat gij Nederlanders zijt! - Nicolaas Beets

De harpen trillen reeds. De wondereeuw eerlang
Half pralend, half bedeesd, viert jubel, eischt een zang.
. . . . . . . . geef uw dienstknecht woorden
Van trouwe waarheid, Heer! in zuivre dichtaccoorden. - Idaäc da Costa

Vinger Gods, wat zijt gij groot! - Cornelis Paradijs

[Cornelis Paradijs pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.