Karel ende Elegast

vers 1 t/m 192

Fraeye historie ende al waer
Mach ic u tellen, hoort naer.
Het was op enen avontstonde
Dat karel slapen begonde
Tengelem op den rijn.
Dlant was alle gader sijn.
Hi was keyser ende coninc mede.
Hoort hier wonder ende waerhede
Wat den coninc daer ghevel,
- Dat weten noch die menige wel -
Tenghelem al daer hi lach,
Ende waende op den anderen dach
Crone draghen ende houden hof,
Om te meerderen sinen lof.
Daer die coninc lach ende sliep,
Een heilich engel aen hem riep,
So dat die coninc ontbrac
Biden woerden die dengel sprac.
Ende seyde: "Staet op edel man.
Doet haestelic u cleeder an.
Wapent u ende vaert stelen.
God die hiet mi u bevelen,
Die in hemelrike is here.
Of ghi verliest lijf ende eere.
En steeldi in deser nacht niet,
So is u evel geschiet.
Ghi sulter omme sterven
Ende uwes levens derven,
Eer emmermeer scheit dit hof.
Nu verwacht u daer of
Vaert stelen of ghi wilt.
Neemt uwen speere ende uwen schilt.
Wapent u, sit op u paert
Haestelic ende niet en spaert."
Dit verhoorde die coninc.
Het docht hem een vreemde dinc,
Want hi daer niemant en sach,
Wat dat roepen bedieden mach,
Hi waendet slapende hebben gehoort,
En de hilt hem niet an dat woert,
Ende quam in ander ghedochte.
Die daer die boetscap brochte,
Dengel die van gode quam,
Sprac ten coninc als die was gram:
"Staet op karel ende vaert stelen.
God hiet mi u bevelen
Ende ontbiedet u te voren.
Anders hebdi u lijf verloren."
Met dien woerde sweech hi.
Ende die coninc riep: "ay mi!"
Als die seere was vereent,
"Wat ist dat dit wonder meent?
Ist alfs gedrocht dat mi quelt
Ende dit grote wonder telt?
Ay, hemelsche drochtijn,
Wat node soude mij sijn
Te stelen. Ic ben so rike.
En is man in aertrijcke,
Weder coninc noch graven,
Die so rijc sijn van haven,
Si moeten mi sijn onderdaen
Ende te minen diensten staen.
Mijn lant is so groot.
Men vint nyewers sijn ghenoot.
Dlant is algader mijn
Tot colene opten rijn
Ende tot romen voort,
Alst den keyser toe behoort.
Ic ben here, mijn wijf is vrouwe,
Oest totter wilder denouwe
Ende west totter wilde see.
Nochthans heb ic goets veel meer.
Galissien en spandien lant,
Dat ic selve wan mitter hant,
Ende ic die heydene verdreef,
Dat mi tlant alleene bleef.
Wat node soude mi sijn dan,
Te stelen, ellendich man?
Waer om ontbiedet mi dit god?
Node brekic sijn ghebot,
Wistic dat hijt mi ontbode.
En mochts niet gheloven node
Dat mi god die lachter onste,
Dat ic te stelen begonste."
Daer hi lach in dit ghepeins
Harentare, weder ende gheyns,
So vaecte hi een luttelkijn,
So datti looc die oghen sijn.
Doe seide dingel van te voren:
"Wilde gods ghebot verhoren,
Heer conicnc, so sidi ontdaen.
Het sel u an u leven gaen."
Dengel vanden paradise
Sprac: "coninc doet als die wise
Vaert stelen ende wert dief,
Al hebdijs nu groot ongerief,
Het sal u namaels wesen lief.
Met deser talen voer dengel dan,
Ende karel hem tseynen began,
Vanden wonder dat hi hoorde.
"Gods ghebot, sine woerde
En wil ic niet laten achter.
Ic sel dief wesen al ist lachter,
Al soudic hanghen bider kelen.
Nochtan haddic liever vele,
Dat mi god name ghemeene,
Dat ic van hem houde te leene,
Beyde borch ende lant,
Sonder mijns ridders ghewant,
Endi ic mi moeste gheneeren
Mitten schilde ende metten speere,
Als een die niet en heeft,
Ende op die avonture leeft.
Dat ware mijn wille bet
Dan ic ghevanghen ben int net,
Ende ic nu moet stelen varen,
Sonder eenich sparen.
Varen stelen oft god verwercken.
Nu so moetti mi gestercken.
Ic woude, ic ware uuter sale
Sonder nieumare ende tale,
Ende mi waer ghecost opten rijn
Seven borghen van steenen fijn.
Wat sel ic segghen van oneeren
Den ridderen ende den heeren.
Die hier liggen in die sale?
Wat sal wesen mine tale,
Dat ic in deser duyster nacht,
Aleen, sonder yemants cracht,
Moet varen in een lant
Dat mi in vremde ende onbecant?"
Mit deser talen ghinc hem gereyden
Die coninc karel ende cleyden
Mit sinen dieren gewaden,
Als die te stelen was beraden,
Het was altoes sine seden,
Datmen sine wapene deden,
Ten bedde daer hi lach.
Het waren die beste die ye man sach.
Als hi aldus ghewapent was,
Ghinc hi doer das palas.
Daer en was slot noch dore so goet,
Noch poerte diene wederstoet,
Sine waren tegen hem ontdaen.
Daer hi wilde, mocht hi gaen.
Daer en was niemant dien sach,
Want dat volc algader lach
In vaste slape, als god woude.
Dat dedi al door des conincs houde.
Sine hulpe was hem bereet.
Al hi die borchbrugge leet,
Ghinc die coninc mit liste
Totten stalle, aldaer hi wiste
Sijn ors ende sijn ghesmiden.
Sonder eenich langher beyden,
Hi sadelet ende satter boven
Opt ors, dat min mochte loven.
Doe hi ter poorten ghereden quam,
Sach hi daer ende vernam
Den wachter ende den poortiere,
Die luttel wisten dat hoer heere
So na hem was mitten schilde.
Si sliepen vaste alst god wilde.
Die coninc beette ende ontdoet
Die poorte die besloten stoet,
Ende leyde sijn ors uut
Sonder niemare ende gheluyt.
Doen sat hij in sijn ghereyde,
Die coninc karel ende seyde:
"God, also ghewaerlijcke,
Als ghi quaemt int aertrike
Ende wort sone ende vader,
Om ons te verlossen alle gader,
Dat adam hadde verloren
Ende dat na hem wert gheboren.
Ghi liet u aenden cruce slaen,
Doen u die joden hadden ghevaen.
Si staken u met eenen speere.
Si sloegen u, dies haddi geere.
Dese bitterlike doot
Ontfincdi, here, door onsen noot,
Ende braeckt die helle daer naer,
Also waerlic alst was waer,
Ende ghi here lasaruse,
Daer hi lach in sine cluse,
Verwecket, heere, vander doot,
Ende vanden steenen maket broot,
Ende vanden water wijn,
So moeti in mijn gheleyde sijn
In desen deemsteren nacht.
Ende verbaert aen mij u cracht.
Oetmoedich god ende vader,
Aen u keer ic mi alle gader."