BIJ EEN „FANTAZIE” VAN DEN KUNSTSCHILDER J. A. KRUSEMAN

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Daar waait een geur van liefde en zegen
   Van hemelzin en levensvreugd,
   Van Jong geloof en blijde jeugd
Van ’s kunstnaars edel doek u tegen:
   En als ge uw blik, nog onverzaad,
Verliefd, verteederd en bewogen,
   Van dit zachtmoedige gelaat
En deze vrome, vroolijke oogen
   Weer in de koude wereld slaat Dan voelt ge zooveel zoete smarten,
Alsof gij ’t beste deel uws harten
   Bij ’t lieve beeld uit ’t droomgebied
   Der kunst voor eeuwig achterliet.
Op de Tentoonstelling 1850.