DE LIEFSTE PLEK

 P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Elk heeft een plekje’ op aarde
  Hem dierbaar bovenal,
Een landstreek of een gaarde,
  Een dorpjen of een dal,
Een plekje, waar hij blijven
  En vrede zoeken wou,
Waarheen zijn droomen drijven
  Met stille liefde en trouw.

Voor mij, schoon mijn verlangen
  Soms dwaalde heinde en veer:
Al hoorde ik tooverzangen
  Aan ’t dichterlijke meer
Al staarde ik op de reize
  Vol plannen wel in ’t rond,
En sprak na lang gepeize:
  Zoo hier ons kluisje stond!

Toch, Hollands rozentuinen,
  U bleef mijn hart verpand;
Op Hollands blonde duinen
  Prijs ik mijn eigen land!
U heb ik uitgelezen,
  Mijn bosch en duin en dal,
Daar half mijn thuis. mocht wezen,
  U eer ik, bovenal!

Neen, frissche bloemengaarde,
 Zoo needrig, maar zoo rijk,
In vriendlijkheid, op aarde,
  Geen plekjen u gelijk
Laat schooner oorden spreken
  Van kracht, van majesteit,
Mijn uitverkoren streken,
  Gij ademt lieflijkheid!

Waar rijzen zoeter geuren?
  Waar mengelt de avondstond
Zoo vriendelijke kleuren,
  Zoo lieflijk bruin en blond?
Ik weet geen lentedreven
  Zoo rijk aan melodij
Waar had ook ’t jonge leven
  Een bljder glans voor mij!

Wij plachten hier te dwalen
  Zoo menig, menig uur,
Ik ken hier al uw talen
  En stemmen, mijn natuur!
’k Versta de teedre woorden
  Van weemoed, liefde en lof,
Die ruischen in de akkoorden
  Van deez’ uw mildèn hof!

’k Weet wat de koeltjes kozen
  Des morgens in onz’ tuin,
Des avonds met de rozen,
  De rozen van het duin;
Wat, als de najaarsvlagen
  Hier dwarlen door het hout,
De sombre dennen klagen,
  Die dichtren van het woud.

Mijn zielsgeheimen weten
  Drie plekjes in het bosch,
Daar wij zoete uurtjes sleten
  Op ’t geurig, krakend mos.
Waar ’t lelietje der dalen
  Ginds welig opwaart schiet,
Daar zongen nachtegalen
  Ons ’t eerste liefdelied!

O lusthof mijner ziele,
  Goed plekje mij zoo waard,
Hoe wèl mijn snoeren vielen
  Ginds bij mijn hof en haard,
Ik mag toch ook belijden
  Dat ik u stil betreur,
En dat mijn hart bij tijden
  Hijgt naar uw rozengeur!

Ik zoek u telkens weder
  Dan, met een traan, een lach,
Gedenke ik lang en teeder
  Den schoonen levensdag,
Dien ’k leefde in deze gaarde,
  Beminnend en bemind,
Bij al mijn liefste’ op aarde
  En, – God, uw dankbaar kind!

Dan fluistren de avondwinden
  Mij zangen van weleer,
’k Hoor namen van mijn vrinden.
  ’k Zie al mijn jonkheid weer;
Dan klaag ik aan mijn duinen
  Mijn opgegaarde smart,
En ’t lied uit de eikekruinen
  Stort balsem in mijn hart.

En ware ik Heer in ’t leven,
  Neen, neen, ik scheidde niet;
’k Bleef nestlen in dees dreven
  En zong u lied op lied.
Ik leefde van mijn droomen
  En nederig fortuin,
In schaûw van de eikeboomen,
  Ginds aan den voet van ’t duin.

En niemand zou daar vragen:
  Hoe welkte uw .........
Een bloem van korte dagen –
  Nog vóór het zomertij?
Neen, ’t hart is vol verhalen,
  Vol zangen mijn gemoed –
Maar ’k dierf de lucht der dalen,
  Die ’t lied ontluiken doet!
Bloemendaal 1854.

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001