WERKEN, DENKEN, LEEREN.

P.A. de Génestet (1829 – 1861)

Werken en denken en leeren is leven
  Wie hier niet werkt, is zijn plekjen op aard’,
  Wie daar niet denkt, is het leven niet waard,
En om te leeren is ’t leven gegeven t
  Leeren en leeren is de eeuwige taak,
  Die noch de knaap, noch de grijzaard verzaak’.

Ernst is het ......... o zalig, die ’t weten!
  Arbeid en roeping en edele strijd.
  De eeuwigheid vraagt naar de vrucht van den tijd:
Dwazen, die ’t werkloos, gedachtloos vergeten,
  En pas te laat, aan het einde der baan,
  D’ ernst van het ijdele leven verstaan.

O, dat de Heer der talenten u wachte,
  Gaven verdubblend, o naarstig en vroeg,
  Mensch, zoek het leven en grjp naar de ploeg;
Blik in uw boezem en kweek de gedachte!
  Ken, op uw weg, in uw werk, ken uw God,
  Dat Hij u leere in de school van uw lot!

Werk om te leven en leef om te werken,
  Niet voor het brood dat weer hongeren doet,
  Maar voor de spijze die eeuwigljk voedt,
’t Harte verkwikt en de ziele zal sterken,
  Ook als uw taak, op den donkeren rand,
  Eenmaal ontvalt aan uw stervende’ hand.

Werken en denken en leeren is leven,
  Zalig de minste, de kleenste, die ’t vat!
  Hem werd het leven een heilige schat,
Needrige kiem van een zaliger streven:
  ’t Werk van den geest, van de hand looft den Heer
  Als de gedachte het wijdt tot Zijn eer! 

[Genestet pagina] [Coster pagina]


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 Jul 2001