Guido Gezelle


Uit: Vlaamsche Dichtoefeningen 1858
Verantwoordinge
Het Schrijverken
Antwoorde aan een vriend
Boodschap van de vogels...
O! 't ruisen van het ranke riet
Pachthofschilderinge
De waterspegel

Kerkhofblommen (1858)

Uit: Kleengedichtjes
'k Hoore tuitend' hoornen
Als de ziele luistert
Timpe, tompe, terelink
Weet gij waar de wind geboren
Overal en allenthenen
'k Zat bij nen boom te lezen
Daar liep een dichtje in mijn gebed
De Vlaamsche tale is wonderzoet
o Vrije, vlaamsche poësis
Gij zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan
Vlugger als de wind die vliegt

Uit: Gedichten Gezangen en Gebeden (1862)
Gij badt op eenen berg
Blijdschap
Schuldeloos blommeke lief
Een bonke keerzen kind
o Dichtersgeest
o Lied
O lieden van te lande
Het meezennestje
Mocht ik
Oneigene
o 'k Sta mij zo geren
Hoe vaart gij
't Laatste
Jesu waar 't den mensch gegeven
Ik misse u
's Avonds
En durft gij mij
Dien avond en die rooze

Uit: Liederen Eergedichten et Reliqua (1880)
Lofzang der zonne
Heete Pootjes
De slekke
Niet

Uit: Tijdkrans (1893)
Wat hangt gij daar te praten
De kriekroode zunne
Vol naalden vliegt de lucht...
Het ruwrijmt
Een' witte schorte...
Waar zit die heldere zanger
De zonne rijst
O pereboom
O wankelende oogenwonne
'k Zal mij van te dichten zwichten
't Is honderd jaar geleen
De navond komt zo stil
Heer Schimmelpenninck
O wilde en onvervalschte pracht
Mijn hert is als een blomgewas
Is 't mooglijk...
Vroeg uit, en vroeg onder dak...
Eenzaam om mij allentwegen
Schoone castanjen
De zonne zit...
De eerde droomt
Gepoeft gepaft
o Gulden hoofd
De nachtegalen klinken
Als ge naar het kooren luistert
Krijgsbanier
o Leeksken licht
Het zonnelicht is neergedaald
Rechet neerwaards
't Is stille
's Avonds zie k de sterren geren
Hebt gij Tinel
Alleen uit aller oogen
Mochte mij dat nieuws gebeuren
Weerom licht en vier
't Ligt alles weerom witgesneeuwd
Bereukwerkt en berijkdomd
o Eerdentroost

Rijmsnoer om en om het jaar (1897)
De volledige bundel

Uit: Laatste Verzen (1901)
Ik droome alreê
Mietje
Moederken
Ego flos
In Speculo

Laatste gedichten (1897)
Alle verzen uit deze postume bundel

Overige gedichten:
't Er viel 'ne keer
Gierzwaluwen
Een dichterlijke groet uit 't oude land
In 't riet
Wederwijven
In de blanke lonken
Dichten is geen kunste
Te Brugge in de oude vaderstad

Overige bestanden:
'Gezelliana' door Constant Broos deel I, deel II, deel III, deel IV, deel V, deel VI, deel VII, deel VIII, deel IX, deel X, deel XI

Deze pagina zonder frames, etc.
Alle gedichten op deze pagina in een ZIP-bestand
Bibliografie van en over Gezelle
Gezellestudie Ufsia Antwerpen


Gezelle buiten het Coster-huis:
De boodschap
Op de kust van West-Vlaanderen
O Dichtersgeest
Nunc pede libero
Ergo Erravimus in het Theatrum Biblicum te Leiden.
Mij spreekt de blomme en 'k En hoore u nog niet bij Netty
Harry Fleurkes recensie van 'Kroniek van een dichterschap'
Guido Gezelle Museum te Brugge
Korte biografische schets van Gezelle in het Engels bij de Belgische federale regering
Citaten (met een portretje) bij de Opkamer: 1, 2
Bibliografie van de Vlaamse Gezelle-kenner Piet Couttenier
Vaarwel nu bonte bie... bij een pagina over Bijenteelt