DIE TIJT VERNUWET MET SINEN JAREN

Die tijt vernuwet met sinen jaren;
Die daghe lichten, die doncker waren.
Die minne begheren ende moeten ontbaren
Het es wonder datse niet en vervaren.

Dit nuwe jaer es comen in.
Die hevet ghekeert sinen sin,
Dat hine wilt sparen meer no min
Vore minne, sine pine wert al ghewin.

Maer die eneghe pine vor minne spaert,
Ende also sine nederheit openbaert,
Ende in vremden ghenuechten hem zere bewaert,
Hets recht dat hi in dienste verswaert.

Maer die van minnen sijn gheboren,
Ende te haerre natueren sijn vercoren,
Sine sparen ghene pine daer voren,
Si leven altoes in heyleghen thoren.

Dien hogher minnen natuere gherijnt,
Hi es die altoes gherne pijnt,
Als ane sine werken wale scijnt:
Het dunct hem emmer onghefijnt.

Dat waren den finen mensche scade,
Dat hi, bi vremden nederen rade,
Liete te werkene die hoghe dade,
Die hongher gheven in nuwen sade.

Sat ende hongher, beide in een,
Dat es der vrier minnen leen,
Als ye den ghenen wale scheen
Die minne met haerre natueren ghereen.

Dats sat: comt minne, menne canse ghedraghen;
Dats hongher: houtse op, so eest een claghen;
Hare scoenste verlichten zijn sware waghen;
Hare scarpste storme sijn nuwe behaghen.

Hoe maect der minnen comste sat?
Men smaect met wondere dat si es dat;
Si doet besitten hare hoechste stat;
Si gheeft hare rijcheit, dien groten scat.

Hoe maect hongher der minnen ophouden?
Sine connen bekinnen dat si souden,
Noch niet ghebruken dat si wouden:
Dat doet den hongher menichfouden.

Hoe maect verladen der minnen verlichten?
Men en can ontfaen hare grote ghichten,
Ende men en can hare gheen ghelike dichten:
Soe en weet men waer ghedueren stichten.

Hoe doetse behaghen storm ende slach,
Die edele minne, nacht ende dach?
Want men niet els ghepleghen en mach,
Dan toeverlaet op minnen sach.

Nu, ic bevele der heylegher minnen
U allen die minne wilt bekinnen,
Ende daer voren en spaert in ghenen sinnen
Met nuwen vlite te wonen daer binnen.

Met nuwen verlichtenne hebdt nuwen vlijt,
Met nuwen werken sat nuwe delijt,
Met nuwen storme nuwen hongher so wijt,
Dat nuwe verslende nuwe eweliken tijt.


Hadewijch


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster