ALS ONS DIE LINTEN WERT GHEBOREN

Als ons die linten wert gheboren,
So es men scoenre tijt in waen
Dat bloyen sal ghers ende coren
Daer die meneghe op mach vervaen.
Selc hevet op toeverlaet ghedaen
Dies hem bleef int herte toren;
Maer die minne met minnen wilt bestaen
Hi comt ten sinen best te voren.

Oec bloyen inden somer bloemen
Vele daer clene es an belanc.
Wi willen ons vele ter minnen noemen
Die nie gherechte minne en dwanc.
Selc maect van minnen nuwen sanc
Ende wilt hem ghelucs van hare beroemen;
Dien minne doet goet, hi weets haer danc:
Van hare hebbic el clene dan doemen.

Ay, na dien dat die minne ghehinghet
Dat ic claghe doemen ende herten noet,
Sone hebbic vore hare gheen ghedinge:
Mijn recht es clene, haer cracht es groet.
Men seghet, die swane, als hi di doot
Smaken sal , dat hi dan singhet.
Wat so ye minne van mi gheboet,
Dat willic dat si al volbringhe.

Ay; minne, al houdi mi dus swaer
Dat mi die tijt verswaert al,
Ghi gheeft uwen caren openbaer
Uwe clare wondere sonder ghetal.
Ay, dicke en wetic wat ic sal,
Als ghi mi hout so wee in vare.
Die met u climt, ic blive in tdal.
Mi gruwelt dicke hoe ic vare.

Ay, minne, die doch mochte vergheten
Dat grote leet dat ghi ons doet,
Ende wat ghi den meneghen hebdt gheweten,
Den enen wreet, den anderen goet;
Den selken besitti in uwe woet,
Dat hi van binnen al wordt gheten;
Die selke sijn sachte van u ghevoedt
Ende sijn van u doch onbeseten.

Van minnen mach men wonder spreken
Haers wonders werke wat dat si.
Si toent met liste den selken hare treken
als ‘ic al di ende du al mi.'
Si comt den selken saen so bi,
Dat sine gherijnt op therte breken;
Ende selken laetse hare al vri:
Dus canse ontweghen ende weder reken.

Te niete werden al in minnen,
Dat es dat beste dat ic weet
Van alle den werken die ic kinne,
Al wetict mi wel onghereet.
Ende die de minne met niede dan besteet,
Al sonder herte ende sonder sinne,
Ende minne dan nied met niede versleet:
Dats cracht daer men bi minne ghewinne.

Voert ane meer wien lief wien leet!
Die de minne met niede can ontghinnen,
Sine can verweren die storme heet,
Hine wone ghelijc met hare daerbinnen.


Hadewijch


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster