AL ES DIT NUWE JAER BEGONNEN

Al es dit nuwe jaer begonnen,
Beide die maent ende dat jaer,
Hier es bliscap noch cleyne ghewonnen,
Want ons ghebreken die daghe claer
Ende andere bliscap menichfout,
Die jonghe herten blide maket.
Maer boven al heeft hi onghedout
Die minne begheert ende niene volsmaket.

Ay, hem vernoeit der dieper weghe
Die verre ellende besueken sal.
Die doelt na minne ende hevet onseghe
Hem doet wel wee sijn ongheval,
Dat hi so vele van hare niet en weet
Daer hi bi seker wesen mach
Wat minnen lief si ende leet;
Hi levet wel dicke droeven dach.

Ay, minne, uw abolghe ochte uwe hulde
En connen wij onderkinnen niet,
Uwen hoghe wille ende onse sculde,
Waeromme ghi comt ochte vliet.
Want bi cleynen dienste condi gheven
Uwe soete wondre in claerheit groet...
Ende dat scijnt bi clenen mesdoene verdreven,
Ende dan ghefdi slaghe ende bittere doet.

Ay, minne, hoe selen wij gheleren
Wies ghi comt ende wies ghi gaet?
Waer selen wi u ontgaen ghekeren
Ende die storme daer ghi ons bi verslaet?
Ende bi wat crachte selen ons bliven
Uwe soete wondere in wise clare,
Dat wijt bi nederheiden niet en verdriven,
Ocht sijn mach, dat ons el gheware?

Ay, in alendeghen donkeren weghe
Laet ons die minne dolen wel,
In meneghen storme sonder seghe,
Daer si ons scijnt wreet ende fel.
Ende selken gheeft si sonder pine
Hare grote joye menichfout:
Dit sijn vore ons wel vremde scine,
Maer hen ghenoechte die kinne hare vrie ghewout.

Ay, minne, in welken so ghi doet,
U henenvaren scijnt abolghe.
Maer die fier es ende vroet
Hem es best dat hi met allen volghe,
In sueten, in sueren, in troeste, in vare,
Tote hi vol weet wat ghi hem wilt.
Als ghi hem toent uwe wille so clare
So es sijn wee in vreden ghestilt.

Ay, die verre verzeylt, hi moet ghedoghen
Dat hem daventuere ghevet.
Also die mint moet nauwe poghen
Eer hi der minnen ghenoech vollevet.
Hi moet willen, in allen tiden,
Haren hoghen wille ende anders niet,
Ende els niet verdroeven noch verbliden,
Wat hem anders meer ghesciet.

Ay, die dus al mint der minnen wille,
Daer mach sijn minne haer selven ghenoech,
In hoghen gheruchte, in nederen stille,
In al dies minne hem ie ghewoech.
Dit es ene die alre staercste veste,
Ende die scoenste were die ye man sach,
Ende die hoechste muere ende die Grachte beste,
Daer minne meer bi ontvlien en mach.


Hadewijch


Ingezonden door Constant Broos voor het Project Laurens Jz. Coster