Bi den nuwen jare

Bi den nuwen jare
Hoept men der nuwer tide
Die nuwe bloemen sal brenghen
Ende nuwe bliscap menichfout.
Die doghet om minne vare
Hi mach wel leven blide:
Sine sal hem niet ontlinghen;
Want minnen rike ghewout
Es nuwe ende wel ghemate,
Ende suete inden ghelate,
Ende suetet met orsate
Alle nuwe sware.

Ay, hoe nuwe ware mi dieghene
Die nuwer minnen diende
Met nuwer rechter trouwen,
Also nuwe te rechte al soude
Teerst dat hem minne verscene.
So, haddi luttel vriende,
Dat dorste hem luttel rouwen
Hadde hi der minnen houde;
Want si ghevet dat nuwe goet
Dat maect den nuwen moet,
Die in al nuwen doet
Daer minne nuwe in gherene.

Ay, die minne es nuwe alle uren
Ende si vernuwet alle daghe;
Si maect die nuwe nieboren
Altoes in nuwen goede.
O wij! hoe mach die oude ghedueren.
Die hem vore minne versaghet!
Hi leeft wel out in thoren,
Altoes in cleinen spoede;
Want hi es van den nuwen ontweghet,
Ende hem es dat nuwe ontseghet,
Dat in nuwe minne gheleghet,
In nuwer minner minnen natuere.

Ay, waer es nu nuwe minne,
Met haren nuwen goede?
Want mi doet minne ellende
Te menich nuwe wee;
Mi smelten mine sinne
In minnen oerwoede;
Die afgront daer si mi in sende
Die es dieper dan die zee;
Want hare nuwe diepe afgronde
Die vernuwet mi die wonde:
Ic en soeke meer ghesonde,
Eer icse mi nuwe al kinne.

Maer die nuwe oude vroede,
Die nuwe hen minnen gheven,
Ende nuwe hen dan niet en sparen,
Die hetic nuwe ende out;
Si leven in hoghen moede;
Want si hen ane minne cleven,
Ende met niede altoes anestaren;
Dies wast in minnen hare ghewout;
Want si moeten alse nuwe hen wenen,
Ende alse oude op minnen lenen,
Daerse lief wilt leyden henen
Met nuwen moede in nuwen woede.

Die nuwer minnen scolen
Met nuwer minnen volghen,
Na nuwer minnen rade,
In nuwer trouwen ere,
Si scinen dicke in dolen;
Nochdan sijn si diepst verswolghen
In minnen onghenade,
Daer si na swelten sere;
Ende so comt dat nuwe clare
Met allen nuwen ware,
Ende brenghet nuwe openbare
Dat mi hadde stille bevoelen.

Ay, hoe suete es nuwe melden!
Al ghevet nuwen kere
Ende menich nuwe doghen,
Het es nuwe toeverlaet;
Want minne saelt ons wel ghelden
Met groter nuwer ere;
De minne salre ons met doen hoghen
In minnen hoechste raet,
Daer dat nuwe gheheel sal sijn
In nuwen ghebrukene fijn,
Alse: ''nuwe minne es al mijn''.
Ay, dit nuwe ghesciet te selden.

Alle die dit nuwe scuwen,
Ende hen met vremden nuwen vernuwen,
Hen selen die nuwe mestruwen,
Ende met allen nuwen scelden.


Hadewijch


Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster