Justus de Harduwijn

Berijming van Psalm 136

Clachte der kinderen van Isra\"el inde ghevanghenise van Babylonien ghetrocken uyt den CXXXVI. Psalme van David

Super flumina Babylonis

1.
Als wy verr' vande Palestijn
En verre van die Jeudsche landen
Mat en verslaeft gheseten sijn
Aen die Bablonsche waeter-stranden
Verlaeten hebben' al ons goet
'Twelck wy ghebruyckten met voorspoet;

2.
Ons ooghen wierden saen verkeert
In lauwe traen-vloeyende beken
Als wy u Sion heel ont-eert
Van alle kanten wel bekeken:
O Sion die ghewelt en cracht
Soo jammer hebben t'onderbracht!

3.
Wy honghen daer aen t gheboomt
Ons harpen / velen ende fluten:
Wy hielden onsen mondt ghetoomt
En wy ontsnaerden daer ons luyten:
Vermaeckende 'thert en den gheest
Met druck en droefheydt aldermeest

4.
Maer die ons naer dees slaeverny
Leyden als buyt en roof ghevanghen:
Siende ons musick / en spel daer by
Aen die groen wilghe-tacken hanghen,
Deen op den voet daer een bevel
Dat wy her-stellen sou'n ons spel.

5.
Sy seyden: singht ons Sions liedt
En doet de snaerkens vry-her-beven:
Sy seyden: laet ons hooren iet
Van als Sion noch was in 'tleven
En haere naeme stondt berucht

Van hier tot inder hooghe lucht.

6.
Laes! hoe sou dit connen ghescien
Datmen des Heeren lof sou singhen
In een vremt landt / voor vremde lien?
Hou soudemen oock voort ghebringhen
Het suchten droef uyt 'sHerten grond
En 'tsinghen blij al uyt den mond.

7.
Jerusalem, ghy schoone stadt
Hanghend' altijdt in mijn ghepeysen;
Seght my nu eens / seght my nu / wat
Mijn herte van u sal doen veysen.
Sal 't wesen of om druck / of pijn?
Waerachtich neen! ten zal niet sijn.

8.
Neen, liever moet mijn rechterhandt
Heur harp en luyt-spel al vergheten,
Eer ick u, o mijn Vaeder-landt!
Al ben ick verr' van u gheseten.
Neen / liever sy mijn stemm' versmacht,
Dan ghy daer gaet uyt mijn ghedacht.

9.
Maer dat ghespu van Edoms saet,
O Heere, wilt ghedachtigh wesen:
Schimpende zeer / als door ons quaet
Dijn straffe / laes! quam neer-gheresen:
En dat ghy ons, toornigh ghestelt
Deedt proeven u cracht / en ghewelt.

10.
Wilt nu bederven / riepen sy
De prattighste van alle steden:
Slicht tempel / huys en hof daer by
Van boven af al tot beneden.
Zy riepen: rooft / slaet en verbrandt:
Vermoordet al aen elcken kant.

11.
Ach Babylon, ondanckbaer kindt!
Waer sult ghy dogh henen gaen loopen?
Als ghy u oock in lijden vindt,
En dit helaes! al sult bekoopen.
Gheluckigh / die ons vreken zal
En bringhen u tot eenen val.

12.
Gheluckigh / die 'thert / en den moed
Tot vraecke zal hebben ontsteken;
En alle dat vergoten bloed
Met bloed te ghieten zal gaen vreken.
Gheluckigh / die u kinders cleen
Eens sal gaen swieren teghen steen.


Een bewerking van Vondel van deze psalm.
Een andere bewerking van Vondel van deze psalm.
De Statenvertaling.
Psalmen-pagina.