Vanden boghe.

Willem van Hildegaersberch.

Ic heb ghedicht in minen tyden
Van weelden groot, van menighen lyden,
Van ruste ende oec van overmoede,
Ende hoe die sotte oftie vroede
5 Leven moghen thoren baten.
Nu willic mijn herte zaten
Te dichten vanden boghe reen,
Ende op tgheselscap al ghemeen,
Die den boghe willen draghen.
10 Nie en wert tot ghenen daghen
Subtijlre vont ter werlt ghevonden,
Dat machmen proeven ende oirkonden;
Want minne was den eersten graet,
Daer nae den coninclijcken staet,
15 Die mitten boghe wort verworven.
Hi was van minnen na ghestorven,
Die den eersten boghe brachte,
Eert hem quam in sijn ghedachte,
Dat hi den boghe maken woude.
20 Men can volprisen niet in goude
Vanden boghe die weerdicheit;
Want als dat schut is toegheleit,
Ende die boghe staet ter scote,
Soe wijst ons pese entaer toe note,
25 Slot, tellier ende oec die roede,
Eendrachticheit, als ic bevroede;
Want waer dat enich tander loeghe,
Tsoude dat schut in sijnre vloghe
Doen faelgieren, als ic waen,
30 Ende verre buten mercke gaen,
Dies ghelijc ist mitten luden,
Die hem schalkeliken huden,
Alsmer gheselscap mede beghint,
Ende thants der na contrari vint,
35 Die moghen tgheselscap seer scoffieren,
Datmen in vroechden waent hantieren;
Want waermen gheselscap pleghen sal,
Daer moet eendrachticheit wesen al,
Ghelijc den boghe in sijn accoort,
40 Daer gheen contrari toe en hoert,
Selmen tschut te rechte sturen.
Oeck denckent mi die beste muren,
Die enighe stede mach beghinnen,
Dat si eendrachtich sijn van binnen
45 Ende malc anders borde draghen.
Wat si dan muren ofte haghen,
Dat mach dan durich bliven vast
Ende wederstaen alsulken last,
Die hem lichte wart te swaer,
50 Wouden si van binnen sijn contraer.
Wanttie boghe aldus bediet
Eendrachticheit, hoeneer hi schiet,
Soe suldi anden boghe mercken
Hoe si horen vyant stercken,
55 Die hem in contrari vouden;
Want dat slot is quaet te houden,
Dat van binnen is verraden.
Wildi uwen vyant schaden,
Soe laet u vriende u vriende bliven:
60 Anders en condijs niet bedriven.

Status tekst: klasse B (kritisch)
Handschrift/druk: KB Den Haag 128 E 6 (hs. H), waar nodig aangevuld met KB Brussel 15.659-61 (hs. B).
Folia: zie de editie Bisschop & Verwijs.
Editie: Willem van Hildegaersberch: Gedichten. Editie W.Bisschop en E.Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
Oorspronkelijk bestand gemaakt door: T. Meder
HTML voor L. Jz. Coster: Marc van Oostendorp
Copyright: T. Meder