Een exempel van heren.

Willem van Hildegaersberch.

Ghi hoghe, wise lantsheren stout,
Al hebdi rijcheit menichfout,
Nochtan suldi Goods ontsien;
Want ghi hout van hem te lien.
5 U lijff, u guet, burch ende lant
Staet te mael in sijnre hant.
Wy en hebben van ons selven niet
Dan al ghebrec, diet wel besiet.
Mercket, waer sijn sy bevaren,
10 Die hier voer u heren waren,
Als Hector ende Alexander,
Julius ende menich ander;
Josue, David ende Judas
Machabeus, die coene was,
15 Artur, Kaerl ende Godevaert?
Dese heren mosten onghespaert
Sterven, ende ghi sult oeck den ganc
Volghen mede, ist cort, ist lanc.
Ghi heren, daer om mint die doecht,
20 Wat ghi looft ende vermoecht,
Dat hout altoes nae uwer macht,
Ende ymmer weest alsoe bedacht,
Dat ghi schuwet onrechte miede,
Ende leeft alsoe dat uwe liede
25 Bidden om u langhe leven.
Cleynen misdaet suldi vergheven:
Goeden dienst wel te lonen raemt;
Wanttet u edelheit betaemt.
U steden hout in horen recht,
30 U ridders ende u leenknecht
En veronrecht niet van hoir guet,
Ende uwen edelen heerlyken moet
En verheffet niet op u arme diet.
Ende ymmer seldijs laten niet,
35 Ghi en selt altoes ondaet wreken.
Ic heb enen wisen horen spreken:
Waer een heer ondadighen spaert,
Dat hi sijn onnosel volc beswaert.
Heren, al is u heerlicheit groot,
40 Ymmer hebt vrese voer den doot,
Want yeghen hair en baet gheen stunen,
Smeken, raden nochte runen,
Als God wil, wy moeten voert.
Hoeneer dat u die doot becoort,
45 Soe suldi henen, ende ghi en weet waer,
Ende ymmer hebt des varens vaer,
Ende des en laet om ghenen schat.
Weet, u is volghemeten tfat,
Oeck hoe ghijt weten wilt of weet,
50 By sulker maten als ghi meet,
Daer moet ghi weder by ontfanghen.
Wy en moghense corten nochte langhen,
Lichten, zwaren niet een coern.
Die wel ghemeten heeft te voren,
55 Die mach hem na wel vroechden das.
God die selve een meter was
Voer ons allen vol te meten,
Die selt wel kennen ende weten
Hoe wy meten ofte palen,
60 Sonder enighen tuuch te halen;
Want elck moet daer hem selven wroeghen
Ende mitter gherechticheit ghenoegen
Sonder enich weder dinghen.
Die hier nyden ende dringhen
65 Die moeten daer onnosel wesen,
Ende hoers selfs wercken overlesen;
Sijn sy goet of sijn si quaet,
Sy vinden daer die wedermaet.

Status tekst: klasse B (kritisch)
Handschrift/druk: KB Den Haag 128 E 6 (hs. H), waar nodig aangevuld met KB Brussel 15.659-61 (hs. B).
Folia: zie de editie Bisschop & Verwijs.
Editie: Willem van Hildegaersberch: Gedichten. Editie W.Bisschop en E.Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
Oorspronkelijk bestand gemaakt door: T. Meder
HTML voor L. Jz. Coster: Marc van Oostendorp
Copyright: T. Meder