Hoe man ende wijff sullen leven.

Willem van Hildegaersberch.

Man ende wijff in allen sinnen
Die sellen malcanderen minnen
Mit herten puer ende reyne,
Ende al hoer dinck sal sijn ghemeyne,
5 Ende altoes, lude ende stille,
Beyde sijn van enen wille,
Want sy sijn beyde een lijff.
God gaff Adam een wijff
In daertsche paradijs,
10 In dier manieren, in dier wijs,
Dat sy een vleysch wesen souden,
Entaer den huwelijck houden,
Om datsi kinder mochten winnen te gader,
Die den hemelschen vader
15 Dienen mochten hier in aertrijck.
Hierom worter huwelijck
Puerlijc ghemaect allien,
Ende om ander dinc neghien.
Wye te huwelic trect om dat
20 Sijn oncuuscheit te doen te bat
Sonder schande na sijn ghevoech,
Die en doet Gode niet ghenoech.
Doch het moet soe wesen al,
Datmen kinder winnen sal,
25 Die te Goods eren dyen,
Als ghi mi hebt horen lyen.
Die man, als ghi horen moecht,
Is mit rechte sijns wijfs voecht,
Dair hi goet is ende bescheiden,
30 Ende sal bestemmen ende beleiden
Sijn goet ter bester baten,
Hy en salt om twijff niet laten;
Want hi is voecht altemale
Van wive, van goet alsoe wale.
35 Die man die sel in allen sinnen
Sijn goede wijff eren ende minnen,
Niet alleen om hoer schoenhede,
Mar om hoer doecht oock mede
Ende om hoer goede zeden,
40 Die beter sijn tot allen steden
Dan schoonheit van live si.
Die man sel oeck daer bi
Twijf na sijnre macht versien
Van clederen ende van allen dien,
45 Dat behoirt tot horen staet,
Entaer oeck in houden maet.
Hebt liever dat ghi hoer gheeft
Tameliken daer sy bi leeft,
Dan oft hoer een ander gave,
50 Dair ghi beide schande had ave,
Off dat sijt u heimelike name,
Daer u schade ende schand of quame.
Een wijff, te nauwe ghespeent
Off ghehouden te verweent,
55 Dat en is oerbair noch guet,
Si en waer van naturen vroet.
Mar als een man ghevoelt des,
Dat sijn wijff goet ende vroet es,
Soe laet hi hoer alles ghebruken dan,
60 Ende dancket God dat hise ghewan.

Status tekst: klasse B (kritisch)
Handschrift/druk: KB Den Haag 128 E 6 (hs. H), waar nodig aangevuld met KB Brussel 15.659-61 (hs. B).
Folia: zie de editie Bisschop & Verwijs.
Editie: Willem van Hildegaersberch: Gedichten. Editie W.Bisschop en E.Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
Oorspronkelijk bestand gemaakt door: T. Meder
HTML voor L. Jz. Coster: Marc van Oostendorp
Copyright: T. Meder