Een notabel van heren.

Willem van Hildegaersberch.

Ghi hoghe heren wel gheboren,
Wildi den hemel toebehoren,
Soe voertet swaert der rechticheit,
Soe datmen doghet van u seit;
5 Want wie om weldoen wert gheprijst,
Dat is een lof dat hoghe rijst
Ende duren mach tot onsen baten.
Die hem ter boosheit willen zaten,
Die crighen lof van hoir ghelijcke.
10 Ondoghende heren ende rijcke,
Alsmen hem lof van eren gheeft,
Dat is een lof dat binnen heeft
Ydel glori ende hoveerde,
Dat altoes voer die goede waerde
15 Onwaert is ende seer versmaet.
Die heren sullen horen staet
Houden als vrou Eer ghebiet.
Volcomen recht ende anders niet
Sullen sy enen yghelijcken doen,
20 Ridder, knapen ende baroen,
Soe moghense in eren rysen boven.
Heren sullen comen hoven
In horen steden al bi tyden,
Ende hoir arme volc verblyden:
25 Uut goeder kennisse comt die minne.
Een heer die mit ghetrouwen sinne
Kennisse draecht tot sinen lieden,
Si sullen hem uut minnen bieden
Lijf ende goet altoes te dienste.
30 Tis den ghemienen lieden tsienste,
Dat heren selve hoer lant besien.
Men setter desen, men setter dien,
Die tfolc bescatten ende castyen;
Souden sijt emmer moeten lyen
35 Jeghenwoerdich voerden here,
Lichte si en dedent nymmermeere,
Si en souden hem wel wat bet beraden.
Die meente is dicke zeer verladen,
Al daer die heren cleen of weten,
40 Om dat si verre sijn gheseten.
Besiet u steden ende u lant,
Oftet erghent wart ghescant
By wanrade of mit wille,
Die deren hebben of gheschille,
45 Si sellent selve wel openbaren.
Tis daer hene, ic latet varen:
Die wise rade mitten heren
Sellent wel int beste keren.

Status tekst: klasse B (kritisch)
Handschrift/druk: KB Den Haag 128 E 6 (hs. H), waar nodig aangevuld met KB Brussel 15.659-61 (hs. B).
Folia: zie de editie Bisschop & Verwijs.
Editie: Willem van Hildegaersberch: Gedichten. Editie W.Bisschop en E.Verwijs. 's-Gravenhage 1870.
Oorspronkelijk bestand gemaakt door: T. Meder
HTML voor L. Jz. Coster: Marc van Oostendorp
Copyright: T. Meder