Brief van P.C. Hooft aan C. Huygens

Aen den H. Constantin Huighens Ridder

Mijn' Heer,

In al een' wijle, niets vernomen hebbende van Joffre Crombalgh[1],
zandt ik, op gister, bij mijn' Hujsvrouwe, die t'Amsterdam etlijke
boodschappen had, zeker schrijven, om voorts op Alkmaer bestelt
te werden, en te vereissen, hoe aldaer smaeken moghte het Engelsch
ooft bij U.Ed.gestr. gezult in Hollandschen honigh.[2] Maer mijn'
Hujsvrouw braght den ontijdigen brief terug; en daer nevens
deze tijding: dat Crombalghs oudste dochtertjen, een voeghlijk
meisken, krank aen de poxkens, op de moeder verzocht had, de
koeken, die nae zijn overlijden en 't gebrujk aldaer, den bujr-
kinderen zouden verscheenen zijn, bij zijn leven ujt te deilen.
'T welck geschiedt zijnde zeid' het als thans meer niet te doen
hebbende, gereedt te zijn tot sterven, ende gaf, vier ujren daernae
zijnen geest. De vaeder had het, ujt der maete bezint, en betreurd'
het nae gelange. De arts Pauw, zoon van den Leidschen Voorleezer
in die wetenschap, bestond hem eenen drank van moedtzalf in te
geven, die hem opbrak met een' weldighe zucht en eenigh bloedt,
daer voorts heele plassen op volgden; en vloejden tot hij doodt
was: zulx zij bejde, op gistren zouden begraeven worden. Ende om
het treurspel te deerlijker te maeken, stort dus een' smak van
ramp op 't murwe hart van Tesseltjen. Zoo U.Ed. zich verwaer-
dight, de versleghene met een letterken van troost te bezoeken,
ik verseker mij, ten aanzien van de hooghachtbaerheit waerin
zij U.Ed. houdt, dat het geen verlooren werk van barmhartigheit
wezen zal. Om deze droefheit ijetwes af te spoelen: wij hebben
lang gehoopt en gehaekt nae de eere van Uwer Ed.gestr. jeghen-
woordigheit. Zoo dezelve, nevens haer liefste gezelschap, ons
alhier gebeuren moght, zouden trachten haer met luchtigher en
lustigher redenen t'onderhouden. Ende verlangt mij, met eenen,
te hooren, oft de prinslijke genaede wel zoo overdaedigh zij,
dat ze de misslaeghen mijner Historien vergeven kan. Ondertussen
niet alleen, maar eeuwelijk daerenboven,

Mijn' Heere, wil blijven

Uwer Ed.gestr.
Onderdaenste Toegedaenste
dienaer
P.C. Hóóft.

Vanden Hujze te Muiden,
den 30en van Bloejmaent,
des jaers 1634.


Aantekeningen

[1] 'Joffre Crombalgh' = Tesselschade (ze was getrouwd met Crombalgh).

[2] Zinspeling op de gedichten van John Donne die door Huygens vertaald zijn.