P.C. Hooft

Berijming van Psalm 23

Mijn' hoeders zijn de goddelijcke zorghen.
Wien kan 't misgaen, die rust op sulke borghen.
De jeughd des velds plujck jck in groener wejde,
Bij frisse beeck. En God, met zijn gelejde
(Wel op mijn' ziel) mij wijst gewenschte weghen:
Als die sijn' eer daer aen laer zijn geleghen.

Al stond jck oock in naerheidt onder aerde
En in mijn licht de doodt: mij en vervaerde
Haer schaeduw niet. Want ghij met uwe roede
Mij bijstandt doet. Des is mij wel te moede.
Ghij vult, daer 't zien de geene die mij haeten,
Met eedle spijs en dranck, mijn' taefelvaeten.

Van u, mij 't hooft met olij wordt bedroopen
Die lieflijck lucht. Uw miltheit altijdt oopen
Versekert mij, dat jck, te geene daeghen
Sal hebben stof om over haer te klaeghen.
In 's Heeren hof jck met der woon sal blijven;
En waere weeld' aen mijnen geest beklijven.


Een vertaling van Vondel.
De Statenvertaling.
Psalmen-pagina.