Jan van Hout (1542-1609)

Lofzang op de verlossing van de burggraven

Maeckt u van hier ghy Honden woedich,
Vergeefs is dat ghy mn ansart,
Vergeefs is al u ndige hart,
Hout op van't trots geblaf hoochmoedich,
En bten bloedich.

Mn Godt ist die my selver leydet,
En stuyrt als eenen Harder goet,
Sn Schaepkens wacht, acht en behoet,
Soo lang dees van mn niet scheydet,
Maer lustich weydet.

En sal mn geenes dinghs ontbreecken,
Langs u Beemden groen, soo schoon verciert,
Met bloemkens veel, ons toegestiert,
Als Titans Lamp wert aengesteecken,
In't Rammich teecken.

Daer verwen duystreley verlusten
'tOoch, leyt hy mn om te zn geaest,
Als ick dan sadtheyt heb gegraest,
Ick mn legge inde Claver-kusten,
Zorchloos om rusten.

Van een cleyn Beecxken 'tschuymich stromen,
Dat met gheruys van Bergen af
Comt lopen, laeft mn tonge laf,
En doet de cracht my schier benomen,
Strack weder comen.

Mn geest door angsten veelderhandich,
En droefheyts dorst by naest verstickt,
Hy voedende is, en maeckt verquickt,
Terwijl de Sonne ons Duynen sandich,
Maeckt heet en brandich.

Mn Harder, als de ziel wtvluchtich,
Nu hchde door een jonckheyt dom,
Naer wegen ongebaent en crom,
Daer my 'taenlocksel track quaetruchtich,
Weende en was suchtich.

En met mededogentlicken oogen,
Heeft hy mijn doolingen beschreyt,
Oock op't padt der gerechticheyt,
(Om tot de Stal te keeren moogen)
My weer getoogen.

Al waert siet dat de Pest afgrselick
Uyt haer traenmakende hant bestont
In my te slaen een dootsche wont,
En sy ter Hellen poorten ysselick,
My 'snachts waer wslick.

So en soude ick mn doch niet beswaren,
So lang ghy Heer mn Herder zt,
Sal ick geduerich zn bevrt,
U Schaep-staf voor 'tquaet dat mocht naren
Sal mn bewaren.

Mn Tafel sietmen u op hoopen
Mit Meed, so hooch dats is verlast,
En vanden besten dranck dier wast,
Schenkt ghy mn schalen vol met stoopen
Datse overloopen.

Mn hooft mach ellick een aenschouwen,
Met Balsem-oly nat gevucht,
Mn Vyant die dit siet seer sucht,
En door nt in sijn hart gebrouwen
Berst hy van rouwen.

Overgenomen uit: Orlers, I.I., Beschrijvinge der Stad Leyden. Leiden, 1614.