dat soe uaet uogelkine in proien
darna croenien dar na vlieghen
jnt hende steruet soe sonder lieghen
van ongre die hare gaet an
om dat soe hare niet ineren can
Magnales spreket aristotilus
dat erande uogel es
groot alse de ghier oftie haren
ende die hem gheneren te waren
metten visschen in der riuieren
ende si sijn van roeder manieren
jn hare plumen als wijt merken
swart van uoeten ende van ulerken
Melancorfus als ons seget
plinius dart ware in leghet
es .i. uogelkin niet groot
dat seere wasset in sijn ghenoet
want bouen .xx. winnen si al
ende emmer onneffene int ghetal
so nerenst so nes voghelijn
omme te voedene die kinder sijn
dat machmen an die meneghe sien
want alsi te ulieghene plien
ende si uolghen huten neste
der moeder sijn si uort ten besten
ende volghen na hare wise
vader ende moeder om hare spise
met ere arde groter scare
alse oft ene scole uoglen ware
dese sijn in proien gegeuen
starken uoglen diere bi leuen
Morpex es .i. swart uoghel
an plumen an becke ende an ulogel
van clawen scarp ende van becke
een bastart haren eist als icket mecke
hi ghenert hem in riuieren
an visschen na sire manieren
al ghenert hi hem int water best
vp bomen nochtan maket hi sijn nest
ende uoedet met visschen sinen ionghe
ende alsi comen ten heersten spronghe
om te vlieghene sijn si verladen
so ontsiensi hare scaden
dat si vt werpen hare spise
om te ulieghene in lichter wise
dies niet ne doen bliuen so swaer
datmense dicken vaet al daer
sulke vindemen alsment weet
van naturen alse heet
dat si in couder wintertijt
ondoen hare uloglen wijt
ende vercoelen hem in den wint
hare drec es so heet alsemen vint
datter groene bome af verdroghen
dit machmen merken ende goemen
Menedides als ict beuant
sijn uoglen in egipten lant
alse isidorus doet verstaen
die die name ebben ontfaen
van menoene den here groot
die wilen bleef uoer troien doot
want si comen gheuaren
hute egipten met groter scaren
dar troien stont als men noch seghet
dar menon begrauen leghet
ten vichten iare dits ghene saghe
ende ulieghen danne .ij. daghe
omtrent sijn graf ende upten darden
gaet hare spel al buten varden
want elc gaet daer den andren scoren
ende striden dan sonder gheduren
so datter uele bliuen doot
ende dits van uoglen wonder groot
Mauca dats der mewen name
een uoghel esset ombequame
al es soe gheplumet wel
na hare macht so es soe fel
bi uisschen leuet soe inder ze
maer ne gheene dinc begert soe me
tetene dan van enen uerdronkenen man
so ontgont soene andie oghen dan
alse .i. storem naken sal
so roepen si ende maken ghescal
ende dat comet hem al van ioien
ende dat comet hem al van ioien
Merelus es des smerels name.
en uogelkin scone ende bequame.
dapper stout ende seere snel
ende cleinen uogelkinen fel
het dar mere dinc bestaen
dan sine macht mach begaen
ende verwinnet met snelleden
ende met sire uromeliceden
dicken ongelike dinc
marc hier up edel ionghelinc
stati tharte ter dogheden wart
wes ter doghet coene ende onueruart
wel scalc si den riken vrecken
die vpten dieren tijt mecken
dats der armer tempeest
dan wanen si emmer winnen meest
dan so maken si hare ioie
doch werden si noch der viande proie
got mach di wel van oghen saken
met sire macht uerwinre maken
Mvscicapa dats .i. uoghel
ende heuet plumen ende ulogel
naden laenre arde naer
mar minder es hi wetet voer waer
mere dandie duue oec es
gheuoet ghebecket sijt seker des
also alsmen die swalewe siet
ende oec uele mere niet
traghe es hi in sire uloghe
ende sijn ulieghen dat nes niet hoghe
al heuet hem dit nature ontouden
anders heuet soe hem gehouden
ende te sire lijfnere ghegheuen
want onder alle voglen die leuen
so nes der scrifturen cont
dat enech heuet so widen mont
na dien te siene dat hi es groot
enties heuet hi ulieghen noot
want hi al bi ulieghen leuet
ende gapet wide dar hise heuet
so datter hem in die kele
dicken te samene ulieghen uele
ende dies heetmenne muscicapa
dats uliegheuangre in dietsch wel na
Merops alse plinius seghet
es .i. uoghel die des pleghet
jn derde te broedene ende in holen
sesse uoete diep so dat hi verstolen
sine ionc der onder uoedt
tote dat si sijn te uliegene goet
van plumen es hi en deel grau
ende vpten rug kerende int blau
ende uoer die barst een deel root
wit ande wamme ende niet wel groot
Merula dats der merlen name.
die soete singhet ende bequame.
alse die lentijn comen wille.
vanden wintre swighet soe stille
experimentator die seghet
dat die merle diemen pleghet
jn gaiolen te oudene stille
dat soe ieghen naturen wille
vlesch sullen heten ente bet singhen
ende dit selue sietmen wlbringhen
der lewerken enter calandren
ende oec someghen uoglen andren
al es soe swart gherne soe badet
hare plumen streectsoe ende begadet
alse ofte soe wilde wesen wit
maer om niet so doet soe dit
want sonder hare sanc alleene
soe es in hare gnoechte cleene
jn ircania es soe wit vonden
dat die moreie es nu bi stonden
die merle ne can niet muten
sonder anden becke buten
pleget soe telken iare dit
dat hi werdet van ghelewen wit
Monedula es der cauwen name
van swarten plumen bequame
seluer mint soe gelt ende goud
ende dits bider naturen ghewoud
nochtan ne weet soe wat hare sal
sonder dat soet decket al
jn steden dart verholen blijft
wel soe den urecken man bescrijft
die swart es van wlen sonden
ende sine rikeit tallen stonden
so decket dat hi uerliest der mede
sijn ghemac sine salichede
der werelt ere de minne ons heren
men mach die cauwe spreken leeren
wilment pinen ionc bestaen
soe wachtet nauwe der zonnen vpgaen
ende groetse met hare sprake
experimentator seit vremde sake
dat couwen ulesch niet nes goet
want het thouet crouwen doet
Mergus es de uogel godeweet
diemen met ons dukerre heet
jn marassche in riuieren
wandelt hi na sire manieren
omme dat hi die vissche vaet
langhe hi onder dat water gaet
doch moethi weder in die lucht
ende weder nemen sijn ademtucht
hare ionc sijn so gedaen
terst datsi uten doppe gaen
al uerliesen si vader ende moeder
dat si hem sonder behoeder
bedraghen connen ende gheneren
ambrosius scriuet sonder sceren
dat alse die dukere te lande vliet
ende hi roepende huter ze tiet
dat sie uoerweten ende uoersien
tempeest die dan sal gheschien
te wintre alsi stille leghet.
eist dat hi uets te wesene pleghet.
om dat hi minst danne ulieghet.
het ne si oec iofte die nature lieghet
elc uoghel ulieghet meer int clare
dan in die lucht dicke ende sware
voghele namen gaen hute in .m
van .n. comen dandre na hem.
Nisus dats die spareware
onder dedele voghele .i. uogel mare.
want hi met proien hem ghenert
hine pleghet no begart
[ghenen gheselle an sine side
sulke wanen dat es van nide
ende sulke dat hem doet houerde
want hi den seghe alleene begherde]
ende ets te gheloeuene dat ic telle
want hi ne wil gheenen gheselle
ebben dan sines selues beiach
gheselscap vliet hi nacht ende dach
nochtan es dit uoer waer gheset
dat die spareware vaet sijn musschet
ende dit spreket aristotiles
dat ieghen die nature es
van allen uoghelen ghemeene
die hem met proien groot of cleene
gheneren dat hi vaet
gheslachte dat hem bestaet
mar die spareware es van desen
onsculdech deser edeleden
want hi proien up sijn ghenoot
scamedi mensce van scanden groot
dat elc uoghel ende elc dier
esset wreet ende onghier
al eist dat bi proien leuet
dattet den sinen urede gheuet
mar du entie spareware
hebbet dese edeleit ommare
die wilde sparewe pleghet
an wintertijt als men seghet
dat hi nauonts dat uoghelkin vaet
ende onder hem oudet dar hi staet
om te vermane sine voete
des morghens met goeder moete
latijt quite varen ende vri
een scone exemple dinket dit mi
ende houesch ende seere goet
ende elc danke datmen hem doet
ende elc sinen wert verdraghe
die edele spareware broet in der haghe
die dorpre die lettel doech
hi broedet up die bome hoech
mar elc mensche wese des vroet
so edelre baren so mere hoemoet
Nocticorax mach in latijn
jn dietsch .i. nachtrauen sijn
ende es ene maniere van hulen
diemen hort bi nachte dulen
ende dinke mi an mijn verstaen
dat mach sijn .i. hoerhaen
een bosch uogel al hut ende huut
ende es gheuedert naden scuwt
nachts ulieght hi in uelden in husen
ende leuet bi proien van musen
dar toe mint hi des menschen drec
crum heuet hi clawen ende bec
daghes sietmenne selden iof niet
want hi die clare sonne vliet
Nepa dinct mi die sneppe wesen
die so clar hord als wijd lesen
alst in scripturen es gheset
dat soe hare oren ande erde trect
ende hort arde wel der bi
of enech worm in derde sj
dan steket sinen bec dies lanc
jn derde ende aeltse vte an haren danc
daghes eist in die aghe bedect
mar ieghen auont het vte trect
ende in die morghenstont al vro
hier bi werden si gheuanghen soe
vlesch vander sneppen es ghesont
want het werdet uerduwet in curter stont
vander .N. hendic die wort
ende vander .o. scriuic v vort
Onocrotallus es bekent
een uogel van orient
ende es verboden in doude wet
so dattene gheen iode ne het
enen starken bec heueti ende langhen
dar hi mede can vissce vanghen
ende roepet lude naden butore
also datmen verre hore
enen crop heuet hi alse .i. sac
dar mede doet hi sijn ghemac
want dar in gadert hi te sire noot
van visscen sinen crop so groot
nochtan dat hem die buec es wl
ende dan nes hi niet so dul
alsem de buec idel es
die vissce des sijt gewes
hute sinen croppe. hine werptse vt dan.
ende wllet sinen buec deran.
om dese onsuuerheit wanemen te bet
dattene verboet doude wet
Osma es .i. uogel wit
groot alse de swane die gherne sit
bi watre dar vissce sijn vele
neffenst den alse an sine kele
hanghet hem .i. sac wijt ende groot
die hem nature gheuet ter noot
om vele vissche derin tontfane
ende sine nature derbi te ghestane
want hem vele hetens bedarf
ende menne vintse nieweren menechwarf
dan in groten waterlande
want clene water ebben si thanden
van visschen ghemaket al bloet
den buc hebben si lanc ende groot
Oriolus es een uogel ghenoemt.
van den sanghe die van hem comet.
ende es van plumen openbare
scone ofti goudijn ware
jn bomen broedet hi ende singhet
also alse sine wlbringhet
jc wanet menet die wedewale
al es oriolus iplumet wale
sijn drec heuet so sware lucht
dat hijt selue so seere urucht
dat hi seere scuwet sijn smelt
want begatene die ghewelt
vanden stanke hi es so groot
hi maghere lichte af bliuen doot
verheft v niet steruelike keitiue.
vp die sconeit van ven liue.
wildt v seluen wel bekinnen
ghi vindet in huer erten binnen
ghenoech des ghi v moget scamen
alle sijn wi arde te samen
jn .o. ne vandicker nemme
nu hort vort vander .p.
Pellicanus spreket agustijn
ende isidorus de meester fijn
dat .i. grau uoghel sij
jn egipten wandelti
vp nilus die grote riuiere
pellicanus euet .i. maniere
dat hi sine ionghe minnet
mar alsise so pijnlic kinnet
want si ghier sijn an hare aes
so dootse die arem duaes
drie daghe beweent hise onblide
dan ontdoeti sijn selues side
ende met sinen bloede roet
so verwectise van der doet
oec es mede van hem bekent
als enich gheuenijnt serpent
sinen ionghen nemen tleuen
dat hijd hem mach wedergheuen
want tusschen hem ende dat serpent
es altoes onurede bekent
ende dats om dat pellicane
serpente hem pinen te uerslane
expumentator die scriuet
dat die pellicaen cranc bliue
na dat bloeden dat hi bloet
vp sijn dus vercorne broet
so dat hi in ghere wise
vlieghen mach om sine spise
so moeten sine jonghe dan
dor die noot die hem gaet an
soeken hare tweier beiach
sulc es traghe vpten dach
dat van quader herten bliuet
jn dat nest doot ende ontliuet
sulc ulieghet hute ende uoet hem seluen
ende beueelt sine oude den eluen
ende sulke sijn oec houes ende vroet
ende ghedinken om dat goet
dat hem moeder ende vader dede
ende hem ende hemseluen mede
alse dan die moeder oftie vader
werden des gheware algader
ende vander cranceit sijn ghenesen
die hem houesch ebben ghewesen
die houti ende uoetse warde
ende dandre iaghet hi sire uarde
twerande sijn pellicane
deene sijn in foreeste ic wane
dats die serpente vertert
ende dierem bi ghenert
ende dits gheen recht pellicaen
want hem .i. darem es gegaen
vanden gheswelghe toten huteganghe
dus ne mach hem gheene spise langhe
jn sinen lachame gheduren
ende bliuet magher bi naturen
Der ouder filosofen boec
die van wondre doet ondersoec
seghet dat in licia gheschiet
wonder datmen bescreuen siet
elxs iars comen daer tere stede
bitende uogle ende andre mede
jn ene maent vp ene riuiere
dar uechten si in felre maniere
dat dar menech werdet ghewont
ende ontplumet ter seluer stont
vanden plumen makemen dar na
bedden dan in licia
ende men seghe dat de pellicane
pleghen desen strijt te bestane
elc mensce pinem te verstane
de nature vanden pellicane
die sine ionghe slaet to doot
om hare dorper gulseit groot
ende dan verwecket met sinen bloede
dit can wel doen got de goede
adaem onse vader die langhe doet
adde ghesijn ende inde grote noet
ontier ende dats dien here verdochte
die ons met sinen bloede cochte
ende ons lijf dede derbj ontfaen
dit was die vraye pellicaen
wi sijn die nu ontfarmen
jhesus lede ende carmen
jn arderike van armoeden
jn sine lede machmen voeden
gode als enen uercrancten man
dien dor ons sijn bloet ontran
nv vintmen traghe dorpers kinder
die hem seluen mer no minder
voeden ne conen noch gode mede
ne danken van sire oueschede
dese bedaruen in de neste
dit sijn de Joden die int leste
om dat si traghelike ghelouen
jn die elle sullen bliuen bescrouen
oec sijn dar ionc dier up vlieghen
ende vader ende moeder bedrieghen
ende hem seluen allene asen
dat sijn de ghene die verduasen
ende gode laten ende anebeden
afgode met groter dulheden
mar die goede kinderkine
bepensen die dogt ende die pine
die ihesus xpristus om ons ydogde
dar hi andie cruce droghede
ende ons met sinen bloede ynas
ende danken sinen leden das
den armen van emelrike
die si uoeden hoemoedelike
wel hem dies sijn bedacht
want alsi comet in sine macht
hi saels hem danken inden trone
ende uoeden met eweliken lone
enten dorpre metten traghe
sal hi in der hellen iaghen
Porfirio alse die lettre seghet
heuet des gheen uoghel pleghet
want enen voet euet hi als de haren
den anderen als de gans te waren
desen hete wi den buc haren
hi can oghe in de lucht varen
ende merket nouwe in sijn clemen
waer de uissche int water swemmen
dan sciet hi neder met uluchte groot
ende grijpt den visch in sinen poet
die ghemaket es na sarens voet
metten andren hi dat doet
also dathi mach vp risen
ende ulieget wech met sire spise
men vintse groot enten maten cleene
vele inde werelt ghemeene.
Pauo es in dietsch de pau
die es van vedren root ende blau.
entie sconste es diemen kent
ghehouet es hi als serpent
elc man kennet wel sine ghedane
des keric mi te min dar ane
maer .i. meister spreket dese sake
pau es ihouet als de drake
sijn luud es oft de duuel ware
sijn ganc stille inde ghebare
als die dief sine plumen mede
recht na des emels sconede
sijn luud veriaghet war si sijn
alle beesten die draghen venijn
noch hare gheen ne bliuet lanc
dar si horen sinen sanc
augustijn segt openbare
dat paus vleesch binnen .j. jare
none stinket no rot
die pau es .i. ouerdich sot
siemen om sine sconeit an
hi ondoet sinen start dan
jeghen de sonne dat men bedien
sine sconeit mach ysien
mar alsi sinen voet siet
velti den start dan ende vliet
xxv. jaer mach hi leuen
jn houden bouken vintmen bescreuen
dat den ouden wast int houet
een precios steen dies ylouet
die pau werpet als die loure vallen
sine stert vedren met allen
ende latj hem node kinnen
tote dat si hem weder wasse beghinnen
alsi ontwake wert bj nachte
so roepti lude ende onsochte
want hi euet var ende toren
dat sine sconeit es verloren
eier legghensi eens te jare
ende die pawinne pinet hare
dat soese den pau onstect
want vint hise dat hise breect
sine jonc willi verslaen
tote dien dat hem de coppe siet vte gaen
bonen niet te sere ghebraden
doet die pau gherne ghegaden
als die pau clemmet oghe
dat meent rein al waest terst droghe
witte pawe vindmen mede
ende wilde pawe in somegher stede
mar niet van vedren so fijn
als die huus pawe sijn
Perdix heet pertrice bj namen
jacob ende ysidorus te samen
ende sente segghen ambrosis mi
dat .i. loes voghel sj
want elc anders eier stelt
maer als die ionghe sijn ghetelt
kinnen si die moeder diese wan
biden lude ende uolghen hare dan
hare nest oric ghewaghen
makensi gherne in dicke aghen
ende comt hiemen ten neste nar
die moeder comt hem ieghen dar
ende gebard als of soe cranc ware
om dat soene wil doen volghen hare
ende verre of leeden anders waer
als hare jonc ebben vaer
vallensi vp ward ende decken hem mede
met rusen dit es hare sede
die si ouden in hare voete
hare luxurie es arde onsoete
dat si noten jeghen nature
plinius scriuet in sine scripture
dat die anekine om tiden
sere om die ennekine striden
entiere uerwint dat hi onsoete
den anderen terdet onder de voete
gheen wilt ulesch es so ghesont
alse die pertrice in hare stont
hare galle alse plinius seghet
vp datmerre effene ieghen weget
honex ende mint minghe dan
dattet doghen verclarsen can.
Platea alse plinius seget
es .i. uogel die des pleghet
dat hi de dukers wacht in de ze
ende doet hem dan so wee
dat hi hem hare proie ontdraghet
oec lesemen dat hi hem verdraghet
met musselen die hi swelget gheel
alsise heuet uerduwet een deel
werpet hi hute die scellen weder
ende latet dandre vallen neder.
Plumales dat sijn manieren.
erande van pluuieren.
diemen seghet dat bider lucht.
leuen sondre andre vrucht
nochtan vintmense wel gheuoet
waer bi men wil wesen vroet
datse uoedet de lucht alleene
dats om datmen groot no cleene
jn haren darem ne vint
dies wanic datse voedet de wint.
Pica dats der aecstren name
van plumen scone ende bequame
soe ende hie vele scalcheit can
hare nest onsetsi elken man
so maket scarp van dornen buten
bouen can soet decken ende sluten
ende maket ij gate me no min
dar soe selue gaet vte ende jn
met erden maket soet sochte binnen
plinius doet ons bekinnen
dat aecstren ionghe ouer waer
gheten maken doghen claer
ende dat si sijn gheuleghen best
worde daecstre in .i. strec gheuest
al tlijf houtse stille ghemene
sonder metten becke allene
dar toe doet soe hare macht
hoe soet ondoet met hare cracht
jonc vp ghehouden leren si wale
some spreken meneghe tale
ende oren nauwe na die word
dat sise gherne bringhen vord
die die tonghen ebben breet
spreken best ende ghereet
Picus es i uoghel echt
na minen wanen eist .i. specht
also sterc es hi ghebect
dat hi die bome dore pect
onder die scorse na sire wise
soeket hi worme te sire spise
jn olen bomen maectj sine nest
dar broeti sine jonghe best
sloughe oec iemen yser of hout
jn die gate met ghewout
ende picus niet in ne mochte
hi vloghe och ende sochte
.j. cruud dart mede uloghe vte dat
hoe vaste dattet stake int gat
oude bouke segghen dat
van desen crude tere stat
dat mer mede mach ontsluten
alrande slote van buten
die die word dar toe can segghen
diere mede toe ghelegghen
gheen mensche kennet echt
sonder bj naturen die specht
scarp sin sine clawen ghemene
dies sieti node up die stene
sulc ghelijct merlen wale
sulc .i. deel den wedewale
sulke sijn up thouet roet
die sijn sconst ende groet
Passer es der musscen name
jn huse te broedene es em bequame
dicken dinkensj verwoeden
alsj noten ende broeden
die eetste voghel est van naturen
die men vind inder scripturen
die soen leuen langher dan die hien
wilmen segghen ende sien
aristotiles die seghet
dat die hie allene pleghet
nemme te leuene dan j. iar
dat mach sijn inden lande dar
mar hier nest niet des siwi vroet
jc waent onse coude lant doet
jn someghen steden wilmen callen
dat si van den gheuele vallen
mar aristotiles die seghet
dats om dat die mussche pleghet
tetene dat belsaet
dar of comt hare dat quaet
alse die jonghe vte vlieghen
doude ne willense niet bedrieghen
sine vlieghen mede ende hare ybure
ende houdense dits ouesce nature
dus soude starke entie vroede
den cranken nemen in sire hoede
ende bewaren ende bekeren
bede van scanden ende onneren
Passer ende arundineus
es die rietmussche ende comt aldus
dat die mussche entie nachtegale
te samene noten tenen male
entie vrucht die dar of comt
al eist dat so es mussche ghenomt
want men die muschen also gheplumet siet
sone broet niet dar die mussche pliet
sone mint oec die bussche niet
mar gherne es soe int riet
buten husen buten busschen
den sanc ebben dese musschen
een deel van der nachtegale
al ne singhensi niet so wale
an plumen siet men ende an sanc
dat si tuirande sijn ghemanc
Philomene in onse tale
ludet wel die nachtegale
ende heuet van sanghe den prijs
bouen alle vogle in goeder wijs
vro wert so in der dagheraet
ende louet die sonne eer so up gaet
jn lentijn ende in somers beghin
sinc soe ende nemmee no min
jn lentijn tijd vouch soe hare so
van haren sanghe werd soe so vro
dat soere selden omme het
ende singt te nerensteliker ende te bet
ja dar soe te prighe singhet
heer soe hare uerwonnen ghinghet
hare nerenst es so groet
so sal eer singhende bliuen doet
sulc meester seit also verstaet
alst met hare ten ende gaet
dat soes beghint metten daghe
ende verheft hare van slaghe te slaghe
toter noenen dat de hitte es groet
dan vallesoe van den bome doet
alle noten van musiken
consi singhen ende striken
ja die oude leren de jonghe
ende formeren hare tonghe
vp ende neder talre note
dus leert elc sine rote
mar als die daghe ten lancsten comen
so es hem hare sanc benomen
so dat men van hem niet entuint
te wintertide van hem vint
sonder dat sulc openbard
dat mense dan eet roebard
ende dit scijnt openbar
dat hem dus hout ouer waer
alsi broeden ende noten
dan wert hem hare sanc uerstoten
Presitacus dat dinke mi sijn
die pape gaie dar ons solijn
ende Jacob scriuen in haren doene
een uoghel est van plumen groene
om den als den rinc van plumen
gheuarwet als van goutscumen
ene tonghe groet ende breet
dar hi mede formert yreet
woerde als oft .i. mensche ware
jn den ersten of in den andren jare
so sijnsi te lerne best
ende ontouden dat men em vest
den bec ebben si so crum ende so starc
al vielen si van oghen vp .i. sarc
si souden hem up den bec ontfaen
hare houet es ard sonder waen
dat mense met enen ysere slaet
als mense wil duinghen dat soet verstaet
te sprekene na des menschen wise
haren poet stecsoe in de spise
jn den bec dits wonder mee
jnt gheberchte van gelboe
segmen dat hi broedens pliet
dar het selden reint of niet
want die rein es hare doot
dien stert queket so met gnouchten groot
ende strikene dicke ende makene fijn
ende sere gherne drinken si wijn
men lest ins coninc karles tiden
dat hi wilen soude liden
dort wout te grieken ende sijn here
om te varne ouer mere
papen gaihen camen tier stont
ende seider keiser vare ghesont
doe was hi coninc ywarlike
van der cronen van vrankerike
ende hi wart romsch keiser der nar
dus worden hare warde war
den paus lewen lese wi mede
gaf .i. man vp oueschede
enen papegay sprac ynouch
ende doe mense ten paus drouch
ende soe was up hare vard
soe sprac jc vare ten paus ward
ende terst dat soe den paus sach
omboet soe hem goeden dach
achter .i. ii. warf te samen
dese dinc so wel den paus bequamen
dat hi dicken sonderlinghen
der jeghen sprac om dach cortinghe
nv het van der p. vte es
ghi sult vort oren van der .s.
Strutio es i uoghel groet
van voeten des kemels ghenoet
als dese uoghel broedens pliet
om dat vij. sterre hi siet
want hi altoes gheen ei ne leghet
eer ment siet ende men seghet
dat die hitte ane gaet
van den oeste ende bestaet
dan leiti sine eier vp tlant
ende laetse broeden onder tsant
dan gaetso wech ende verghet al
war soese leide of vinden sal
ende broet die tijd ende die nature
dat hare werden soude te sure
ende comen hare jonc vord
aristotiles seit dit word
qualike ofte niet machi vlieghen
yser etj sonder lieghen
van der erden machi niet risen
mar hi loep na beesten wise
ende sine uloghele maket hem uart
dat hi snelre es dan .i. part
die pardi hati emmermere.
entie par ontsiene seere.
so dat sine niet durren sien.
ende alsi uoer den man sal vlien
grijpti in sine ghesplette voete
steene ende werptse achter onsoete
vp de ghene diene iaghen
so dul es hi inder haghen
alse sijn houet bedecket es hiet
so waenthi dattene niemene siet
sine eier sijn alsemen seghet
diemen in kerken tanghene pleghet
also groot es hi wel nare
als oft .i. imate esel ware
Scrio es .i. uerdoempt uogel
gheuedert es hi anden ulogel
alse oft .i. scarp doren waren
sire ionc es hi so care
ende pleghet nachts te uliegne alleene
jeghen andre uogele gemeene
so gheuet hi erande melc
te sughene sinen ionghe elc
Sturnus dinket mi de sprewe wesen
als wijt in plinius lesen
want hi bescrijftse ghespot bruun
ende wesende gherne int commuun
ende tropmale ulieghen si in scaren
al daer si hem sullen ghenaren
nauonts versamen si gherne al
ende murmureren ende maken ghescal
alse often si hadden ghedinghe
nachtes swighen si onderlinghe
mar alse die dach openbard
so singhen si echt ende elke ghebard
alse ofte si feeste makeden ende spel
ende dan uersamen si also wel
ende ulieghen met ghemenen ere
te samen om hare lijfnere
hier gaet hute vander .s.
hort wat in .T. bescreuen es
Turtur es der turdelduuen name
een reine uogel ende bequame
dat seere minnet sijn ghenoot
alst soe es dat bliuet doot
dattet nemmermeer ne kieset
ander ghenoet alst sine verlieset
alleene si ulieghen als men ons toghet
ende up telghen die sijn verdroghet
sitten si met rouwen beuaen
basilius doet ons uerstaen
ende seit hier vp souden scouwen
wedewen ende houesche vrouwen
ende dat wedeuscap bekinnen
dat stomme uoghele seere minnen
carmen claghen es hare sanc
negheenen vogel es soe wranc
mar goedertirlike soe verdraghet
wat datmen vp hare iaghet
hare nest maken si van roeden
ende si connen hem wel behoeden
jeghen gheuenijnde scade
want van silla nemet so de blade
omme datse gheuenijnde diere
scuwen in alre maniere
an uruchte es hares liues beganc
ende soe scuwet des sulfers stanc
experimentator seghet
dat soe in wintertiden leghet
jn hare plumen in olen boemen
dar soet suuerlic mach gomen
jn lentine ende nemmee
broet soe driewarf ofte mee
ende .ij. te samene creaturen
die heet ende nat sijn bi naturen
maer her si ulieghen vp ende onder
es hare ulesch te ghesonder
vanden rechtren vlerke dat bloet
dats den hoghen seere goet
jn lentintiden mach mense sien
want si den winter ontulien
jn den bussche machmense sien
om dat si die huse vlien
Tragopoles seit solijn.
machmen in ethyopen sien.
mere es hi dan die haren.
ende geornet es hi te waren
alse .i. ram ende des ne pliet
negheen uogel diemen siet
hi uerdriuet met derre saken.
alle uogle die hem genaken.
alse fenix heuet hi thouet
gheornet es hi des ghelouet
ende hi es van plumen bruun root
starc uermogende ende groot
Turdus es .i. uogelkin cleene
groot van uersienecheit ghemeene
jn olen bomen maken si nest
na hare wise wel gheuest
dar si in broeden hare ionghe
ende dat in arde corter stonde
want hare eier die si draghen
sijn ripe binnen .x. daghen
ende dar ute comen up die stede
thant hare ionc mede
.T. gaet hute seggic iv
hier comen vort namen in .v.
Vespertilio dinket mi
dattet die uledermus si
diene vlieget altoes niet
dan nauonts spade alsmen wel siet
jnden winter sietmen gheene
niet neten si of wel cleene
an weghe vintmense sonder leuen
ofte in holen sonder cleuen
mar brincmense dar die lucht es claer
wert soe roerende ende leuende daer
ende hare macht die comet hem an
ende ulieghen weder slapende dan
sone heuet uedre no plume ne gheene
recht ghedaen na de mus cleene
want so draghet ende soghet
also alsmen in muse thoghet
dat ne doet anders gheen uoghel
start heuet soe ende uloghel
ende dans anders niet dan uel
die moeder can met hare wel
dar soe ulieghet .ij. kinder draghen
den boeken horic ghewaghen
dat dat bloet vander uledermus
met enen crude heetet craduus
es goet ieghen serpents beten
oude boeke doen ons weten
dat dar hute ghetrect es har
bestreken met sine bloede dar
het wasset weder des ghelouet
lecht oec onder dijns wijfs houet
dat soere niet af ne weet
so sal kint ontfaen ghereet
dit vindemen inden ondersoec
der ouder phylosofen boec
muse eten si ende anders niet
hare been ende hare uoeten men siet
jn uloglen ende in start ghetrect
ghetant es soe ende niet ghebect
ende des ne pleghet anders uogel gheen
jn cicia esser mech een
meere danne duuen nochtan
ende ghetant oft ware .i. man
dar si den lieden of biten mede
horen nesen ende andre lede
Vanellus dats dat uaneel.
een uoghel wel bekent een deel.
een kieuits heetet in oest lant
dese uoghel alsi siet thant
enen man van sinen neste verre
volghet hi them wart erre
ende roepet iofti ware verwont
ende steket nades mans houet
omdat hine uanden neste
verdriuen waent houer sijn beste
hier bi werdet ter seluer stonden
nest ende sine ionc vonden
wel beteikent des vaneels vite
dat leuen vanden ypocrite
die roem heuet ende uerhoghet
ghesciet hem enegherande doghet
ende makets uoer die werelt tale
dan comet die uiant ende merket wale
bi deser kennessen te sinen neste
ende nemet hem sinen loen int leste
Upupa alst es gheset
es uerboden in doude wet
dats omme sine onreinechede
jn den drec nesteltet dats mee
gherne outi hem ghemanc
jn den steden dar es groot stanc
dies heetmenne linghin uoghel
scone heuet hi plumen ende uloghel
ende vp sijn houet .i. crone
van plumen ghewassen scone
te wintre ne sietmenne noch ne hort
jn lentintide comet hi vort
vander ouder doemen verstaen
dat si hem ontplumen saen
ende ghaen inden neste ghinder
sitten onder hare kinder
die ghewassen sijn bouer hoeden
die so hasen si ende broeden
tote dat si gheplumet moghen wesen
ende vander cranceit ghenesen
mee doghede esser an bekent
alse doude sijn van ouden blent
so halen die ionghe cruud
dar si mede iaghen de blenteit huut
Jacob seghet van vitri
ende menech ander meester bi
wie so linginuogels bloet
an sinen slaep striket of doet
alsi te bedde wille gaen
nachts alsene die slaep sal bestaen
sal hem dromen her die morghen
dattene viande willen verworghen
thoueraren doen besonder
met hare herten arde groot wonder
mar hoe ende in welker maniere
ne willen meesters niet visieren.
Wltur wanic es die ghier
[e]en starc uoghel ende fier
mar in sijn ulieghen es hi swaer
drie spronghe ofte meer dats waer
so doet hi in sire wise
her hi mach vander herden risen
plinius spreket ets sine maniere
dat sine plumen inden viere
metter roke serpente ueriaghet
entie sine herte met hem draghet
sijn uersekert uan allen dieren
wel rieket hi na sire maniere
ende negheen dier dats waer
onder die mane also claer
dar orloghe es ende strijt
dar wart wilsi talre tijt
alse die hem willen versaden
[in stride metter lieder scaden
alse die jonghe ghier es groot
so slati sine oude moeder doot]
alse hise niet mach gheneren
plinius scriuet sonder sceren
dat nieman uant haren nest
want up rootsen es hi gheuest
dar si van uolke sijn bewart
die ghier sine ionc bewart
tote dat comet ter wintertijt
ende dan wast onder hem die nijt
so iaghet hise vanhem dan
want die proie nouwet vort an
want een par ghiere uertert
vele dart hem ghenert
bi huus ne plenen si niet te vane
mar si proien verre danen
ende dit lert hem dat bekinnet
nature dieden vroeden minnet
te houdene vrede sinen gheburen
ambrosius seit ets sulkes naturen
die sonder nooten seit sijn waen
jonghe bringen ende ontfaen
entie ghiere comen danne
al sonder ghenoet van manne
hare leuen es wel te waren
wlcomen tote .C. iaren
[oec seghet ambrosius dat si al bloot
vortekenen der lieder doot
met ere sonderlanghe lere
die hem comet van onsen here
want alse twe lantsheren hem ghereden
strijt te houdene onder hem beden
eist dat uele ghiere te waren
volghen dan haren scaren
so maghet ouer waer bedieden
dat van parden ende van lieden
ene grote meneghe upt uelt]
metten swerde werdet gheuelt
plinius spreket vanden ghiere
dat hi proiet na sire maniere
vanden middaghe toter nacht
ende hijs hem voer den middacht wacht
sijn bec crummet hem in sire ouden
so dat hi ghene proie mach ouden
danne moet hi dor die noot
alse van ouden bliuen doot
hine can niet anden steen te waren
sinen bec curten alse die aren
[dies so heueti groot verdriet
up derde hi ghene bete ne siet
dat doet hem een deel die noot
want hi swaer es ende groot]
experimentator die seghet
dat die uoghel traghe te sine pleghet
alse sine ionc met vleesche sijn verladen
die ghier doet hem groote onghenaden
want hi wilse verslaen
dat si met vetheiden sijn beuaen
hi bijtse ende slaet om de sake
dat hise wil magher maken
siet hi croenien ligghende mede
hi betet thant neder ter stede
waer soet es ende hoe soet gaet
ende dits dar menne om dicken vaet
met strecken te menegher tijt
tusschen hem es dicken nijt
enten gherualke weet men wel
mar die gherualke es hem te snel
ende verdrinctene so met platten
al es hi starc hi canne matten
dat hi te male niet vertart
dar hem de gherualke mede genard
sine ionc in sinen neste
vander .v. es hier dat leste
Zelentides spreket plinius
es .i. uogel die heetet aldus
ende wonet erande ghediet
als ons plinius bediedt
bi enen berghe die cadim heet
dien die crekele doen groot leet
want si hare coren woesten sere
dan roepen si an onsen here
ende bidden met beden des
dat hi dar sende zelentides
ende alsemen waent biden gebode
alleene van onsen here gode
wanen dese comen ofte varen
ne weet niemene te waren
sonder dats die liede alleene
an gode bidden met gheweene.
si verteren de crekele dan
datter gheen ontgaen ne can
hier hendet der vogele boec in. z
vondixs mee ic dichtets mee
hier sijnre .c.x. ende drie
jn dietsch also gedichtet van mie
so ict vraist vant int latijn
dar bispele af ombonden sijn
some ende niet tonderste deel
vp elc te dichtene geheel
het ware te lanc ente swar
jc dichte dat lichste ende waer
want ic ne beghere niet
dats den lesere hiet verdriet
hier suldi horen vort mee
wat wondre men vint inder ze
ende in watre ende in riuieren
alse ons meesters visieren
die dat ware bringen vort
willic iv scriuen in dietsce wort
mar hort doch int gheemeene
er ic iv segge van elken alleene
Monstrum seit dat latijn
mach wel .i. wonder sijn
om datment toget ende siet wonder.
ende dies hetement wonder.
wonder vintmen in de ze
een groot deel ende vele mee
dan de werelt can geuisieren
wonder vintmen in riuieren
ende in varschen watre mede
bouen alre ghelouelicede
some wondre sijn bescreuen
ende dats mi es in boeken bleuen
willic vort bringhen in ditsce wort
ende om te curtene de wort
ne segic vp elc geen bispel
jnne quaems niet ten ende wel
de redene soude sijn te lanc
nu beginnic minen sanc
ande a. ende vort mee
volghende na den a b c.
hier ent de tale int ghemene
hord vor van elken allene
Abides doet ons verstaen
aristotiles sonder waen
dats int water i wonder
want het tersten albesonder
sijn waesdoem neempt ende hout
jn dat water dar het hout
dar na verkeret sinen name
ende sine nature der ane
so dat up derde al buten is
ende dan etet astois
ende dits wonder dat af ende ane
dus doet tuirande ghedane
nv up twater nu up tlant
ende sine nature alte hant
van den naten int droghe kerd
dit es selsane ende ongheleerd
Achime sprect aristotiles
dat .i. zewonder es
ende es dat gulste dat men vint
ende dat men in water kint
bi proien leuet ende dat het
wert al smere ende vet
bj proien eist dat hem ghenerd
ende wat dat in spisen vertert
dat wert al vetheit ende smare
dus wast hem die buuc so sware
dat na de groteit van den diere
sijn buus es al tonghiere
weltijd dat dit dier verstaet
dat hem eneghe vrese an gaet
cremptet sijn houet sine lede
.j. deel na des eghels sede
so dat gheen dier mach verraden
mar somwile comtet hem te scaden
want alst vernemt die felle gaste
jn die laghen bliuen die vaste
so trectet thouet vord nemme
mar alsem die ongher doet we
verteret sijns selues smare
het euet lieuer hoe soet vare
hem te uerterne .i. deel
dan verloren tesine al gheel
dit dier bediet al openbare
den ongheualleghen sondare
die wel beuroet ende besiet
dat hem naket lanc verdriet
van den viant diene belaghet
eist dat hine in sijn nette jaghet
ende niet ne kieset vor sine sonden
penitencie in curter stonden
vor die ewelike doet
beter warem dor die noet
te magherne sijn vleesch .i. deel
dan te verliesene al gheel
siele ende lijf bede te samen
elc merke wel hi mach hem scamen
a gaet vte ende b. comt in
jn vanter of me no min
Belna heten in latijn
diere die groot ende wonderlic sijn
ende van vreseliker maniere
mar properst so sint zeusche diere
plinius sprect die mester fijn
dat indie ze van india sijn
beelwen van liue so groot
dat si der ze doen sulken stoet
dat si doen risen sulke baren
als oftet groot see storm ware
ende vlieghen metten baren mede
vpward met groter moghentede
so dat hi seit dat alexander
wonderliker es dan .i. ander
der jeghen voer met sinen sciphere
ende vachter ieghen met groter were
Barchora alse aristotiles seghet
es .i. dier dat tene pleghet
clene visscelkine talrestont
so art benech es hem die mont
dattet den steen bit ontwee
somwile gatet vter zee
ende vertert dat gras vp tfelt
dan moet te watre met ghewelt
ende onder duken also wel
als oft ware thart sijn vel
sone magt niet bughen dan int gaen
ende dan so werdet also gheuaen
oec vaent visschers met clenen visschen
want het hem niet ne can ontwisschen
so gaensi tenen nouwen gate dan
dat uolghet dit dier also an
also dart die visschers bestaen
dart niet ne mach ontgaen
nemme ne vandic dan dese tue
zeewondre in .b.
Cocodrillus es i dier
jacob ende solijn segghen hier
dattet machtel es ende fel
vp tlant ende int water euen wel
daghes eist meest vp tlant
so stille es die viant
dat elc man hout ouer doet
sine kinden sine scalcheit grot
ende leit ende gaept talre stont
ende vaet vlieghen in den mont
nachts eist gerne in die riuiere
eier leghet na gans maniere
die leget vp den lande dan
dar gheen water comen can
alst tijd es comen sire broeden toe
bj wilen die hie ende die soe
jacob van vitri seit dus
het wast tote xx. cubitus
ende es hem so ard dat fel
men caent dorslaen niet wel
sonder tonghe eist alsict hore
den mont ghesplet van ore te ore
dupperste cake roeret allene
sine tande sijn vreselic ghemene
sine clawen scarp ende groet
te wintre en etet wel na niet dor noet
ets wreet in allen manieren
bede den visschen ende den dieren
nochtan experimentator die segt
at den mensche te beweene plegt
alsettene doet heuet ghebeten
van hem wilmen die wareit weten
dat die sarasine verteren
sijn vleesch ent hem niet mach deren
van haren drecke maken oude wiue
onghenompt tharen liue
dar hare romple mede tegaen
ende hare huud doet dinnen staen
ende si scone scinen ende clar
mar onlanghe ydurtet dats war
want alsi sweten gaet al huut
ende onder blijct hare ghelue huud
jn nilus die dor egypten vliet
eist datter te sine pliet
oec vintmen cocodrillen manieren
jn surien vt .i. riuieren
dar jacop of segt van vitri
oe dat dier dar comen sij
twe edele broedre waren int lant
die dat lant aden in hare hant
so dat deen benide sere
dat dander was also sulc here
ende dede cocodrullus ionc bringhen
om dat hi met sulken dinghen
den broeder wilde ontliuen schiere
metten beesten vt diere riuieren
die beesten wiesen ende die tijd ghijnc
die nideghe broeder die van derre dinc
alte male adde vergheten
es up die riuiere yseten
ende dat dier quam onuersien
vten watre gaende up dien
ende heuetne tehant ghescuert
dus heuetj de doet besurt
dar mede waende ontliuen
sinen broeder al moest bliuen
ende aldus in derre maniere
vintmense noch in die riuiere
plinius sprect dat dier plegt
dat ghelijc of doet ware legt
ende heuet den mont ondaen
so compt dat clene knekerkin saen
ende souct an sine tonghen vlieghen
dan swelchtijd in sonder lieghen
wat sal also groten diere
proie van so sulker manieren
het dinct mi wel manieren leren
na de quade valsce heren
als arme dorpars an hem comen
om hiet baten om hiet vromen
so varsj of si sliepen dan
ende latense hem comen bet an
want si hem dinken toghen manieren
als ofsi waren goedertiere
mar alsi comen binden tanden
versuelghen sise te handen
ende nemen of thare al bloet
weder et sj clene of groet
men vint .i. volc van manieren
neuen nilus der riuieren
stout ende coene in .i. eilant
die centiren sijn ghenant
[clene liede van stouter maniere
ende haten sere dese diere
si durren allene in nilus swemmen
up des diers ric si clemmen
ende rider up alst ware een part
alse dat dier gapet upwart
werpsi hem in curter stont
ene iserine colue in den mont
ende ridense also upt lant
ende dwinghense al tehant
met roepene up hem verbolghen
te spuwene dat si hebben verswolghen
Ceruus marinus dats min no mee
dan die hert van der ze
kiramidarium boec die seghet
dat sine horne te stekene pleghet
die hi an sijn houet heuet groot
bouen de zebaren al bloot
omme die vogle die sijn moede
ende vlieghen ouer die zevloede
up sine telghen sullen rusten
om dats hem mach van moetheden lusten
ende alsi sitten wanen met vreden
laet hi hem sinken dar ter steden
ende laet die vogle int water vallen
dus vertert hise met allen
Caab dats een vremde dier
aristotiles seghet hier
dat het enen voet heuet
die hem nature gheuet
dart mede doet in der ghebare
recht oft ene hant ware
want het met seluen der mede spiset
also als hem nature wiset
sinen adem halet in die lucht
mar int water wast sine vrucht
Cricos spreket aristotiles
dat een wonder in die ze es
ende heuet voete twee ende clawen drie
an elken voet dus scriuet hie
clene heuet den rechtren voet
mar den luchtren starc ende goet
so dat hem seluen der up draghet
weltijt so de wint jaghet
de zebaren gaet al in een
hem houden an enen steen
dat gheen wint can der of ghesteken
ende alse die storme dan ghebreken
so wandelet ende gaet
omme die dinc die hem bestaet
Celethi es een wonderlic dier
als ons tellet aristotiles hier
dat gadert roch in der ghebare
in hem als oft eier waren
alsi ripe sijn werdsi open
so comer worme ute ghecropen
ende werden int curt ghenachte
ghescepen na hare gheslachte
Chilon es een wonder mede
spreket aristotiles hier ter stede
dat neghene spise ontfaet
dan die van hem seluen gaet
ute hem seluen gaet ene vethede
ende die ontfatet weder mede
ende anders in ghere wise
sone ontfatet sine spise
Canis marinus dat es mede
van der ze ene wonderlichede
die wi heten den zehont
plinius maket ons cont
dat si meneghen visch verdwasen
ende ouer har bassen si blasen
ontsienlic sijn si ende onthoghen
al dat leuet ende si vermoghen
gheuoet sijn si vorwart
mar alse een visch ghestart
breet ghesnauelt enten mont wijt
ende tande scarp in allen strijt
sijn vel dat es ru ghehart
andre honde sere veruart
vissche jaghen si in der ze
als jachonde min no mee
beesten jaghen in dat wout
ende verslindense menechfout
al eist dat mense mach begaen
niet lichte mach mense verslaen
Ceruleus als ons scriuet solijn
es een dier dat men heet sijn
int water dat men ganges nomet
dat uten paradise comet
ja hets van varewen gheleu blau
een deel ghedaen na twater grau
ende heuet voren twee arme stranc
dar elc af es drie voete lanc
alse starke diere comen
gripetse dar in curter stont
ende trecse in der riuieren gront
dus etet die beeste dan
c gaet ute d comt an
Draco die men vint in de ze
es tonsiene min no mee
dan die drake es upt lant
ende also groot es die viant
alse die drake die upt lant leuet
mar dat hi ghene vlerken heuet
sijn houet es clene sijn start lanc
mar sine tande sijn so stranc
ende sere wijt es hem die mont
sine scellen hart talre stont
allen visschen van der ze
es hi vreselic emmermee
want al dat hi wont ende bijt
dat es doot in curter tijt
eist man eist visch eist ander dier]
fel es hi ende onghier
plinius dinket menen
puluer van sinen benen
dat die tantswere doet ghenesen
doch es eneghe dogt in desen
Delfin sprect iacob ende solijn
dat wonder van merswine sijn
negheen dier dat wanemen wel
en es indie zee so snel
.x. maende draghensi hare dracht
ne waer datse die moeder wacht
ende deckese met luste groot
die vader beetse alle doet
die moeder mintse alsi sijn jonc
maer alsi comen up haren spronc
wilse die moeder oec verteren
sine moghen ontulien of hem verweren
si wassen tote x. jaren
ende si noten oec te waren
alsj x. maent ebben of bet
ende werden bj naturen vet
te somere draghensj ende winnen
te wintre wilsis niet beghinnen
si soghe na der soghe maniere
hare mont staet niet als andren lieden
mar anden buc staet hem die mont
scarpe vinnen risen hem talre stont
alsem die moet sittet neder
alsi gram sijn riset weder
nrande luud ebsj ghewent
recht als die mensche die steent
halen in allene met gaten
ende horen sere nouwe vtermaten
vp twater slapen ebsj vercoren
ende rusten dar als wijd oren
.C. ende xl. jaer es bescreuen
dat gheprouet es dat sj leuen
si horen gherne blasen ende sanc
ende uolghen nar met scaren lanc
bj wilen .i. arpre was
hiet arion alsict las
ende was in .i. scip met lieden
diene te dodene uerrieden
doe beiaghedi ene ruste
so dat hem arpens luste
alsi dat dede .i. wilekin
cam dar menech groot delfijn
ende men warpene in de zee
en groot delfijn namene sonder wee
ende voerdene up tlant onghescaet
dits .i. wonderlike daet
delfijn en euet ghene galle
die ionghe clene delfine alle
uele te gadre in groten scaren
grote bj hem diese bewaren
steruet .i. delfijn dandre comen
ende ebbent vp hare rig ghenomen
ende draghent tote dat risen die vlaghen
ent die storme te lande draghen
hars doden ne latensj niet vergheten
sine latent ghenen visschen eten
want elc euet andren lief
dies scriuet plinius in sinen brief
dat .i. coninc adde gheuaen
.j. delfin ende dedene binden saen
jn ene auene met .i. line
mettien quamen dar delfine
die suchten sere ende mesbare
alsofsi ghenade garden
so dat den coninc verdochte
ende hiet dat met ontknochte
experimentator die seghet
die delfine tetene pleghet
comti int water eist wijf est man
si scorne ende etene dan
ende eist dat hire noit of en adt
si rieken bj naturen dat
ende vp hare draghen snauele dan
te lande wart est wijf eist wijf of man
ende latene ghenen visch eten
hoe sijd gherieken men caent gheweten
hen sij of si den seden
ebben van der naturen heimelichede
jn des keisers augustus daghen
was .i. kint ore wi ghewaghen
jnt lant van caeps dat .i. delfin
ghewent adde ten anden sijn
met broedekine dat hi hem gaf
so dat delfin al leuede der af
dar na doe de knecht wart groot
vercoendi hem ende ghinc al bloet
vp dier ridende inde ze
dit wonderde den lieden me
die siden worden ghewone
dar na so uerstarf de gone
ende delfin cam ten houre dicke
als die om den knecht dochte micken
ende alsetene niet conde ghescouwen
so bleef dat dier doet van rouwen
macenatus ende fabiaen
ende solijn doen ons verstaen
tote ponien in afrike