Van dit laatste ben ik niet volkomen zeker. Het is niet gemakkelyk rekenschap te geven van den oorsprong onzer denkbeelden. Wy vergissen ons gedurig by 't schiften der indrukken die wy aan anderen te danken hebben, en dezulke die óns eigendom zijn, schoon 't de vraag is of hier stipt gezegd eigendom bestaan kan. In den tekst wordt echter noch van denkbeelden noch van indrukken gesproken. Ik schyn daar wetenschap, kennis, bedoeld te hebben. De waarheid is, dat ik zeer weinig -- byv. door schoolgaan -- van anderen geleerd heb. En dit zal wel by de meesten 't geval zyn. Zie daarover o.a. 870.
(1872)

Naar het idee.
Naar de eerste pagina.