By de correctie van de eerste drukproef, had ik de drukkery verzocht hier de ruimte ener bladzyde open te laten, ten einde een nummer tebesteden aan de wyze waarop myn oordeel over den hoofdeis der Kunst door zeker soort van volksvoorlichters is opgevat. De godkundige Doctor Van Vloten heeft daarvan den zin verdraaid -- wat niemand verwonderen zal-- en zelfs den tekst, wat ik valser en brutaler vind dan zelfs van hém te verwachten was. Nu, onnozel is 't ook.

Ook was m'n voornemen de later verschenen stukken van den heer B.H. met 'n paar woorden te kenschetsen. Een zeer groot gedeelte daarvan...doch neen, het is me niet mogelyk die plannen te volvoeren, daar ik onwel ben, en zeker volslagen ziek worden zou als ik me neerboog tot de inspanning waaop 't behandelen van zekere sujetten my altyd te staan komt. Niet zonder verwyzing naar 35, ben ik dus zo vry deze bladzy oningevuld te laten. Ik ga me toewyden aan verhevener bezigheid, en maak vliegers voor de kinderen van m'n buurman.

1878


Naar het idee.
Naar de eerste pagina.