Noten bij Jan van Zutphens Afscheidsmaal

Piet Paaltjens

Jan van Zutphen
Gerard Jan Bernard Henny, van Zutphen, Theol. Cand., promoveerde den 6 October 1857 te Leiden in de Regten, met plan om naar Oost-Indieë te vertrekken, gelijk ook geschiedde dan 19 dier maand, per Jason van Rotterdam naar Batavia. - Bij zijn promotiepartij in 't Hôtel Muller, werd deze Ballade voorgedragen, terwijl accompagneerden met gezang de H.H. Dr. P. Hoekema Kingma, Dr. J. Bosstra, Dr. H.M. Adriaans en Mr. I.J.M. Adriaans. Ook op den avond van 18 Octob. daarop werd zij gereciteerd bij Lijgraaff te Rotterdam - Henny is gestorven te Bandon, September 1866.
Jacobus van Meerenbergen
C.W.C. Jacobus, Med. Dr. 3e Geneesheer op 't Gesticht Meer en Berg, 1e paranymph v. Dr. Hernay.
Janus van Steenbeek
Adrianus van Wessem, Jur. Utr. Cand., voerde - naar men zei - in zijn wapen 't Asyl van Steenbeek.
Zwarten slotvoogd van Bommel
L.J.H. Phillips, Jur. Utr. Cand., van Zalt-Bommel.
Cocgjen van Gorcum
A.G. Kok, Theol. Cand. Litt. Stud. van Gorinchem.
De astroloog
M. Hoek, Phil. Theor. Doctorandus, Observator aan de Sterrewacht te Leiden, 3e paranymph van den Doctor, gezegd "vader"
Karel de Kaper
Charles W. Thalman Biccard, Med. Cand. te Amsterdam, van de Kaap de Goede Hoop.
Peter den Langen
Peter A. Matthij, Jur. Utr. Cand. - was lang van gestalte.
De eedle van Mackum
Dr. P. Hoekema Kingma, Med. te Leiden, geboren te Makkum in Friesland, was een goed Tenorzanger.
Jan van den Bosche
Jan Bosscha, Phil. Doct., Assistent op het Physisch kabinet.
Dorus de Mooije
Theodorus F. van Krieken, Jur. Stud. - vervulde, om zijn fijnbesnaard gelaat, bij de Maskerade van 1855 en bij 't Cambrinusfeest damesrollen.
Grijze lijfarts
H.M. Adriaans, bijgen. Senex, Med. Doct, te Amsterdam.
zijn broeder
Mr. Jan C.M. Adriaans op stude te Delft voor O.I. Ambtenaar.
blonde Janje
Jan L. Fr. Bouman, Theol. Stud. van Rotterdam.
Eligius
Eelco Verwijs, Litt, Hum. doctor; had onder den naam van Eligius van 't Oversticht (hij was van Deventer), minderbroeder te Leiden, oud-Hollandsche vaerzen gemaakt in de Leidsche Studentenalmanakken voor 1855 en 1857.
Melchior
Melchior van den Heuvell, Jur. Cand.
de doode minstreel
Piet Paaltjens, naar 't verhaal in den Studentenalmanak v. 1856, verdween 9 october 1853 op de Stud. Societeit Miverva tusschen de 2 biljarten, circa half zeven 's avonds. Sinds verschenen er nog 3 malen gedichten van hem in 't licht.


1257

[François Haverschmidt pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.