Jan Prins

Gesneeden Steenen III

O, in uw teederheid te rusten,
een donker man, en toch een kind,
dat aan reeds lang ontvloden kusten
ten slotte alleen voldoening vindt.
Den toeverlaat, in levens lusten,
te weten van uw stil, bemind
gelaat, en van den wel bewusten
zuiveren blik waarin gij zint.

Veilig en diep in 't overgolven
uwer genegenheid bedolven,
zie ik de verre wereld aan, -
en telkens meen ik het gebeuren,
dat begenadigden verstaan,
vanuit uw bijzijn te bespeuren.


Uit de bundel: Verschijningen Ingezonden door Piet Bron
HTML: Marc van Oostendorp, voor het project Laurens Jz. Coster