De strijd

Prosper van Langendonck

In mijn boezem trillen klanken
 uit het eeuwenoud verleden;
woestverwarde tafereelen
 komen voor mijn blik gegleden:
- forsche, langvergeten zangen,
 dringend door de verre tijden;
bloedgekleurde visioenen
 van doorzwoegde reuzenstrijden...

Wilde strijd! verjong mij 't harte,
 zweep mij moed en kracht door de aadren
en doorgloei mijn laffe leden
 van de groote ziel der vaadren!
Rol mij door uw zwellend bloedbad,
 levensbad voor hart en spieren!
Zwaai me om 't vurig stralend voorhoofd
 't rood geklapper der banieren!

O! in 't woelig stormgebulder
als een krachtige eik daar pal staan
 waar de onwrikbare voorzaat stond;
al de levenssappen putten,
liefde en geestdrift, haat en strijdzucht,
 uit den heilgen moedergrond!

Al de wenschen, driften, tochten,
idealen, visioenen,
 van een volksstam, kloek en vroom,
in zijn harte voelen bonzen,
in zijn hoofde voelen branden
en zijn eigen ik versmelten
 in den breeden liefdestroom!

Voortgestuwd door 't grootsch verleden,
al zijn ziels- en lichaamskrachten
 drijven naar een edel doel!
Door zijn breedst en innigst wezen
- godenwellust! - voelen sidderen
de eindelooze liefdetrilling
 van heel 't menschelijk gevoel!

Strijd! o milderende strijd,
waai om mij uw vredevanen!

O! de zegepraal zien naderen
 na een koen doorstreden dag;
't voelen aan mijn forscher adem
 en zijn kloeker hamerslag!

O! de zege hooren schetteren
 in het schel bazuingeschal,
daar de vijand huilend heenvliedt
 door het bloedig scheemrend dal ...

O! tot stervens toe gewonde,
 onbewust van later leed,
ongedeerd door later lafheid,
zijne ontvlamde ziel doen stijgen
 in den eersten jubelkreet!

Strijd! o zegerijke strijd,
wind mij in uw glorievanen!


1891

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.