Aan Gustaaf Schamelhout

Prosper van Langendonck

"Op uitverkoren hoofden daalt alleen
de groote kalmte der voldane liefde."

'k Ontvang, met kloppend hart, den groet, mij toegezonden
  uit 't schoon Venetië, dat, bij stillen golfslag, rust
en droomt, door Liefde en Kunst, in schoonheidsband verbonden,
  met eeuwigen zoen gekust.

Waar ginds, op 't Groot Kanaal, de slanke barken vliegen,
  in zachte wenking, op gezwinden roeiersruk,
laat gij, in klare lucht, op blauwe baren wiegen
  uw grenzenloos geluk: -

't Geluk dat àl het puur gevoel van ziel en zinnen,
  dat 't levensbeeld, zoolang gedragen in uw hert,
bij rijpe kracht der jeugd verwerklijkt is in 't minnen
  dat niet onttooverd werd!

't Geluk van onverstoord, met vaste en wisse schreden,
  door heldre vlam van liefde op aarde voorgeleid,
door nacht en stormen van het leven heen te treden
  als door én glanzende eeuwigheid!

't Geluk dat nimmermeer uw zoekend oog zal staren
  in ijdle ruimte, met onklaren oogopslag,
daar 't in éen wederblik het volle licht ziet klaren
  van stagen zonnedag!

Wat wenschte ik u, mijn vriend, een leven begenadigd
  door al wat menschelijk hart aan vreugde en voorspoed lust,
wanneer uw beider hart, van 't hoogste goed verzadigd,
  in 't eindeloos heil berust?

Doch weze u lief de groet, uit minnend hart ontsprongen,
  dat hangt aan vriendschap, die zoo zoet van verre wenkt,
en 't smachtend liefdevers, bij weemoedsdag gezongen,
  in vreugdetijd herdenkt!


20 Sept. 1902

[Prosper van Langendonck pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.