Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Avond-mael

O spijse die ons uyt den hemel is gegeven!
O dranck die eens gesmaeckt den smaeck vermeeren doet!
O spijse die ons tot int ander leven voedt;
O dranck die crachtelijck de doden geeft het leven!

O spijse die ons niet laet aende aerde cleven
Maer proeven dat de Heer is liefelijck en soet;
O milden hemels-dou, veel beter als de vloet
Die wt den harden steen was eenmael opgedreven!

O Manna, af gedaelt van Godes hoge hant!
O soeten druyven-tros wt het beloofde lant
Vervult mijn hert en mont met uwen lof en prijse

Climt opwaerts, o mijn siel, dit sichtbare verlaet,
T'is uwen bruydegom die u alleen versaet
Wiens bloet is waerlijck dranck, wiens vleys is waerlijck spijse.


Bron: Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten vanJacobus Revius / J. Revius, W.J.C. Buitendijk, J. vanVloten. - Derde oplage. - Zutphen : W.J. Thieme & Cie,[s.a.]. - (Klassiek Letterkundig Pantheon ; 78)
Bundel: Over-Ysselsche sangen en dichten. - Deventer, 1630/1634

Coster-pagina