Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Petri tranen

O ganck vermengt met swerven ende swieren;
O vrees' en hoop die quellet mijn gemoet;
O vier dat my die siele branden doet;
O ogen, niet meer ogen maer rivieren;
O yver blint die u niet liet bestieren,
Maer roekeloos deedt treden mijnen voet
In dit gewest, daer mijnes Heeren bloet
Wort na getracht van dees verwoede dieren;

O tonge die mijn tong' tot leugen dreeft;
O hanen-craey waer door my t'herte beeft;
Wat troost cont ghy my troosteloos verlenen?

O Jesu, die voor my dit lijden smaeckt,
Wiens weerden naem ick drymael heb versaeckt
Staet eenmaal stil, en siet mijn bitter wenen.


Bron: Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus Revius / J. Revius, W.J.C. Buitendijk, J. van Vloten. - Derde oplage. - Zutphen : W.J. Thieme & Cie, [s.a.]. - (Klassiek Letterkundig Pantheon ; 78)
Bundel: Over-Ysselsche sangen en dichten. - Deventer, 1630/1634

Coster-pagina