Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Verkiesinge

Indien der tijden vloet het eeuwigh' achterhalet,
Indien een leemen cluyt den meester stelt de maet,
Indien God gist of mist in sijnen wijsen raet,
Indien sijn vast besluyt is los en onbepalet,

Indien niet alle deucht van boven nederdalet,
Indien niet al ons heyl is loutere genaed'
Indien van hem alleen niet comet wil en daet,
Indien hy lijden mach dat aerde voor hem pralet,

Indien den mensch yet deed' eer dat hy was gemaeckt,
Indien een doode pry yet voelet, ruyckt of smaeckt,
Indien de moeder van haer dochter wert geboren,

Indien de Heer sijn eynd' al kiesende verliest.
Indien het schepsel God verliesende' verkiest,
Soo gaet des menschen werck Gods willekeur te boven.


Bron: Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus Revius / J. Revius, W.J.C. Buitendijk, J. van Vloten. - Derde oplage. - Zutphen : W.J. Thieme & Cie, [s.a.]. - (Klassiek Letterkundig Pantheon ; 78)
Bundel: Over-Ysselsche sangen en dichten. - Deventer, 1630/1634

Coster-pagina