Grafschriften

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Op Karel I

Daar men my van mijn hoofd heeft ontbloot,
Zoo vind ik mijn kist toch wel wat al te groot

Op Poot

Hier ligt Poot:
Hy is dood.

Op Bilderdijk

Geen grafschrift zo rijk
Als uw naam, Bilderdijk!

Op Leydschen held

Wy waren drie broêrs; doch daar ik gesneuveld ben in 't beleg van Leien,
Zoo zijn we nu nog maar met ons beien

Op Tooneeldirecteur

Wandelaar, hier ligt Jan G...,
Die wel wou dat hy 't mis had en dat UEd. het was.

Op N.N.

Dat Heertjen dat hier leit,
Dat is zijn leven kwijt.

Op jeugdig fluiter

In dit kleine kistjen
Leit een jong fluitistjen.

Op aanspreker

Deze bidder had heel veel verstand van zijn zaken;
Maar zijn eigen dood heeft hy toch niet bekend kunnen maken.

Op klêremaker

Hier ligt een kleêremaker met kastanjebruin hair in de kist;
Dat zou je niet makkelijk raaien als je 't niet wist.

Op wekker

Hoe langer hoe gekker!
Hier slaapt Jan de wekker.

Op Matroos

Ik lig hier als een varken in mijn kist, potverblommen!
Ik heb al veel beleefd; maar zoo iets is my nog nooit overkommen.

Op génereusen Jood

Die my hier weër uithelpt, 't zij door geweld of list,
Krijgt f 2,50 vrij geld, benevens het hout van de kist.

Op naarstige juffer

Men kan alle dingen zoo maar van te voren niet weten,
Anders had ik nou in mijn eenzaamheid mijn breiwerk niet vergeten

Op iemand zonder neus

Ik kan toch meer zeggen, dan de meeste lijken,
Dat je my namelijk nooit op mijn neus hebt zien kijken

Ander

Men heeft my nog nooit met reden kunnen verwijten,
Dat ik er pleizier in had, zakdoeken te verslijten.

Nog een ander

Dit verwijt durf ik gerust van my afschuiven,
Dat ik veel geld zoû verknoeid hebben met snuiven.

Op eenoog

Gy hebt minder van my gezien dan ik van U
O wandelaar, vat gy dit nu?

Op stomme

Ik heb nimmer den gulden regel gebroken:
"'t Is beter gezwegen dan onwaarheid gesproken."

Op iemand vermoeid

Wandelaar, om u de waarheid te zeggen,
UEd., kunt zoo moei van 't loopen niet zijn als ik van 't leggen.

Op iemand beleefd

UEd. hebt u moei geloopen, wandelaar, en ik heb my moei gelegen.
Zullen wy malkaêr eens aflossen, of hebt UEd. er ook iets tegen?

Op iemand ontevreden

Zeg, wandelaar, zeg,
Je moet niet denken, dat ik hier voor mijn plezier leg.

Op zuigeling

Hier ligt een kind, dat zich doodgezogen heeft;
Gy begrijpt het solaas van de min, die nog leeft.

Ik of gy?

Zoo gy, als ik moet, hier moest blijven,
Gy zoudt mijn grafschrift thands niet schrijven.
Was ik, als gy zijt, hier gebleven,
Ik had uw grafschrift niet geschreven.

Op kerkhof

Waar kan men zich een beter school practiseeren
Dan deze, om aan de menschen het zwijgen te leeren?

Op Jodenkerkhof

Hier liggen er twintig van de natie,
Te voren vol lawaai, thands zonder conversatie.[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.