De Koffy-veiling

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Proloog

Te reciteeren door een acteur met één oog.

    Hetgeen mijn oogen hier aanschouwen,
     Wel Edele Heeren en Dames en Mevrouwen,
    Noemt men gewoonlijk een publiek.
Al de sujetten redelijk wel om u te dienen, daar is niemand ziek;
Doch de eerste acteur is ongelukkig uit de stad;
Daar waren UEd. waarschijnlijk niet op gevat.
Wy hopen echter van avond zoo overheelijk te spelen,
Dat gy, naar verkiezing, u zult kunnen vermaken of wel verveelen,
  Naar uw goeddunken, o Edele burgery,
Want wy laten in dit opzicht alle menschen volkomen vrij;
  Terwijl de hoofdrol, op algemeen verzoek,
Vervuld zal worden door een stomme-knecht in een zomerbroek.
  En tusschen de bedrijven zullen de figuranten
  Gemakshalve verschijnen als muzijkanten.
  Het gordijn wordt nu terstond opgehaald.
Het stuk is oorspronkelijk en daarom geenszins vertaald,
Waarin ons 't huislijk leven, wanneer men uit is, wordt afgemaald.
Het is, volgens den auteur in vier bedrijven,
Waarvan de meerderheid uit drie bestaat, volgens den tegenwoordigen regel van vijven.
Wie echter vroeger naar huis wil, behoeft volstrekt niet te blijven.
      Men stelt zich echter te leur,
Wanneer men denkt, dat men, door vroeger te vertrekken, zijn geld terug krijgt aan de deur.


[Eerste Bedrijf] [De Koffyveiling - Hoofdpagina]
[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]


Opmerkingen aan: coster@dds.nl.

De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met coster@dds.nl wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.