De Koffy-veiling

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Tweede Bedrijf

Eerste Tooneel

(Een kamer.)

kamenier alleen
Mevrouw schijnt den gandschen morgen aan haar toilet te besteeden
En valt zich zelve gestadig met alleenspraken in de reden.
Terwijl ik by my zelve overpeins wat de reden toch wezen mag,
Dat ik Mijnheer Dadelpracht zoo plotsings verdwijnen zag
Met Andries, den beminde van onderdanige dienares, en de twee Isabellen,
Die net zoo heeten als ik alleen, en mekaêr altijd in 't meervoud verzellen.
Dit alles dient voor my nog te worden opgelost,
Zoowel als die brief, zoo geheimzinnig hier gebracht met de post.
Doch daar hoor ik Mevrouw schellen, moet ik terstond van hier;
Want het publiek ziet altijd een kamenier.
Die oplettend haar plicht betracht, met veel pleizier.

Tweede Tooneel

Het kleêvertrek van Mevrouw Dadelpracht.)

Mevrouw tegen kamenier
Helaas! ik ben nu wel verplicht, mijn weduwelijke eenzaamheid
Door eenige variatie op te vrolijken, beste meid!
En my te verstrooien met gezelschap en andere gasten:
 Ik zal u derhalve met de invitaties belasten.
 Een bal is te fatigant; doch een theeparty
Of conversatione is iets, dat zeer gezocht is in de Maatschappy.
koetsier komt binnen
Ik kom thands met voorzichtigheid u berichten, Mevrouw.
En zonder u ongerust te maken, dat gy u gerust kunt steken in de rouw.
 Aangezien er thands volstrekt geen nood is,
 Dat de heer Dadelpracht altemet niet dood is,
Zoo men ten minsten in 't water vallen, verdrinken en naderhand finaal
                              overrijden
 Met den naam mag vereeren van overlijden.
Mevrouw
Helaas! wat zegt gy? - Dus buiten verwachting te worden beroofd
VAn een egâ, zoo teeder bemind!
koetsier stil tegen kamenier
                 Heb jy dat ooit geloofd?
kamenier
Neen, en zy ook niet; - doch is Dadeltjen waarlijk in 't water overleden?
koetsier stil
Mondtjen dicht, zeg ik. -
                 (Luid.) Ach! Ach!
Mevrouw
Ik wenschte, dat het gisteren of morgen was. Het heden
Is my als de ballast van een zinkend schip, hetwelk
 In een zeeslag naar den kelder gaat. De kelk,
De bittere beker van mijn onheil doet my stikken onder het drinken.
koetsier stil
Niet als mijnheer de Luitenant eens mocht klinken.
kamenier stil
Mondtjen dicht, zeg ik nou.
Mevrouw
Trouw paard- en fourgonmenner, is er hier geen bidder in de buurt?
koetsier
Neen, Mevrouw! maar wel iemand die vlugge speelwagentjens verhuurt,
Waarmeê ik naar 't naaste dorp voor een bidder kan rijden.
 Eer UEd. tijd heeft om een pen te versnijden
Om...
Mevrouw
          Om wat te calligrapheeren.
koetsier
                        En om 't overlijden
(Zy wou wel dat het waar was) van wijlen den heer Dadelpracht
Te communiceeren aan UEd. en zijn familiair geslacht.
Mevrouw
Helaas! wat zal dat in geheel Nederland een consternatie wezen,
Als zy in de Haarlemmer courant die finale annonce lezen!
Een man, die zich in de huislijke, mitsgaders menschenwaereld zoo
                  verdienstelijk heeft gemaakt!...
Ik ben zeker, dat nu de dood zijn zoo stevige leven heeft geslaakt,
Men het gemeentebestuur niet zal kunnen beletten,
In zijn vervoering den overledene op te doen zetten.

koffy2.gif[De Koffyveiling - Hoofdpagina]
[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]


Opmerkingen aan: coster@dds.nl.

De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt op met coster@dds.nl wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.