Voetnoten by: Iets over de schrijver en zijn dichttrant

Voetnoten van Jakob van Lennep
Cromwell-house
Van Cromwells tijd is nog een merkwaardig beeldhouwwerk in de bovenkamers van het huis en vooral de trap, waarvan de houten leuning kunstig bewerkt en met fraaie beelden voorzien is. Een teekening en beschrijving daarvan komt in de werken van het Engelsch Oudheidkundig Genootschap voor.
uitsluitend aan den almanak "Holland" heeft afgestaan
Ik spreek hier alleen van de gedichten, door Van de Linde in Engeland gemaakt. Gedurende zijn verblijf te Leyden had hy in den Studenten-Almanak, waarvan hy mede-redakteur was, ettelijke gedichten, hoezeer dan zonder zijn naam, geplaatst. Twee daarvan heb ik in dezen bundel opgenomen.
gebroekte vlasvink
Voor hen die met de eigenaardige taal der Vinkery niet bekend zijn, diene, dat hier gedoeld wordt op de zoogenaamde "baanloopers" die, met lederen broekjens aan, op de vinkebanen gezet worden om hun vliegende makkers, die in "'t hout" vallen, te lokken.
Overige Voetnoten
van elders genoten
Voornamelijk door van Lennep zelf, die hem later ook helpt om de kostschool te kopen.
byzondere omstandigheden
De Chemie professor van der Boon Mesch stelde de intieme relatie tusssen Van de Linde en zijn vrouw niet op prijs en bracht de hoogleraren godgeleerdheid er toe hun handen van Van de Linde af te trekken.
Gehechtheid
Dit had misschien iets te maken met het feit dat Van de Linde lijfstraffen verving door een systeem van aantekeningen en prijzen, iets wat in engeland zeer ongewoon was. De moeders kwamen echter klagen dat hun zonen blijkbaar niet genoeg aandacht kregen, want hun ruggen waren niet meer blauw. (Ik begrijp dat anno 1996 de Engelse ouders nog steeds voor lijfstraffen op school zijn.)
Kezen
Kezen is een scheldnaam voor Patriotten. De Patriotten waren de tegenstanders van de Oranjegezinden in het eind van de 18e eeuw. Zij bestreden de macht van de stadhouder en de regentenoligarchie (1748-1795).

Cornelis (Kees) de Gijselaer, oorspronkelijk stammend uit een regentenfamilie, studeerde in Leiden rechten. Hij werd pensionaris van Gorkum (1776) en van Dordrecht (1778) en hij leidde het verzet tegen de incompetente stadhouder Willem V. De Gijzelaar vormde samen met van Berkel en Zeeberg het Pattriottisch driemanschap, dat in de Staten van Holland een anti Engelsche, dus anti stadhouderlijke, politiek voerde tijdens de 4e Engelsche Oorlog, (ten gevolge van het partij kiezen van enkele Nederlandsche steden voor de Verenigde Staten tijdens de Amerikaansche Revolutie (1780-1784). Door het volk werde de Patriotten Kezen genoemd naar Cornelis de Gijselaer.

De Patriotten steunden de Fransche inval in de Republiek in 1794. Er was zelfs een Bataafsch batiljon in het Fransche leger, bestaande uit Patriotten, die naar Frankrijk waren uitgeweken tijdens de Pruischische inval ten bate van de Willem V (1787). Na de val van Napoleon in 1813 en het herstel van de Oranjes, nu als koningen, raken de Patriotten dan ook volkomen in diskrediet.

De schimpscheuten van de Schoolmeester in de veertiger jaren zijn toch wel opmerkelijk.[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen (J.C.D.Verhagen@fys.ruu.nl).
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.