Concept - voorrede

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Sommige mijner vrienden hebben nu en dan eens de vraag voorgesteld: "waarom verzamelt gy niet eenige uwer verspreide rijmpjens in een zedig bundeltjen?" De aandrang was, ik beken het, nog al streelend voor mijn eigenliefde - zoo men aandrang heeten mag wat misschien niet dan een voorbygaande inval was, die zeker meer indruk by my achterliet, dan by hen. Hoe het ook zy, ik leende 't oor en sprokkelde eenige verstrooide stukjens te zamen, den lezer - zoo er een gevonden mocht worden, anders beklaag ik dem uitgever - nederig aangeboden. 't Werd meer gedaan voor vrienden dan vreemden en ik ben dus evenmin tuk op lof als bang voor blaam, verzekerd bovendien, dat fatsoenlijke recensenten hun kruid niet verschieten zullen op katvisch, die 't kruid niet waard is.

Overigens kan ik wel geen pecunieel belang by deze prulletjes hebben; de uitgever zal my maar al te spoedig bekend maken, dat het "de dood in de pot" is. Mocht er echter buiten verwachting een saldo zijn, zoo is dat bestemd voor de bevordering van een menschlievend en edel doel, het Instituut namentlijk voor de zedelijke verbetering der gevangenen onder de dieren, zoo als b.v. de gekluisterde kermisbeer, de gebroekte vlasvink, het gekooide tijgerbeest en konijn, en andere slagtoffers van een menschelijk despotismus, dat in onze verlichte 19e eeuw onder de dieren geen volksvertegenwoordigers erkent, behalve, zoo men wil den papegaai, een dier echter van eene al te bepaalde kleur, en dat al te slaafsch zijn meester napraat, om een gemoedelijk en onafhankelijk lid der Tweede Kamer onder dit vee te worden genoemd. Dit gezegde gevangen vee heeft dus bepaald een verdediger, een handhaver, een John Howard van doen, doch moet, by gebrek aan brood, zich voorlopig te vreden stellen met

den Schoolmeester

NB.
Vrijwillige bydragen voor bovengemeld Instituut worden steeds dankbaar ontvangen aan de bureaux Artis adres Amsterdam, Jardin des Plantes adres Parijs, Zoölogical Garden adres Londen, IJsbeeren gesticht voor vondelingen adres Nova Zembla, alsmede by de bakiers Martin an Aken en Comp. adres Rotterdamse kermis.[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]


Opmerkingen aan: coster@dds.nl.