A.C. W. Staring

Aanteekening bij Ada van Holland

Romance. Heerschzucht bewoog de Moeder van Ada, om dezelve, na den dood haars vaders, wiens Lijk nog onbegraven stond, in 't geheim, en tegen dank, zoo wel van het ganschen Land, als van haren Vaderlijken Oom, Willem, Graaf van Oost- Vriesland, binnen Dordrecht, te doen trouwen met Lodewijk, Graaf van Loon. Het jonge Paar was het slagtoffer van dit roekeloos bedrijf. Willem liet zijne Nicht Ada, welke hij in de Burgt van Leyden gevangen kreeg, naar Texel voeren; hij verdreef Lodewijk, en werd gehuldigd als Graaf van Holland. - "Hagen" vòòr het jaar 1200 plagten reeds de Hollandsche Graven zich in den Haag op te houden.

Naar het gedicht.