Aantekening bij Jaromir Gewroken

`Garganus' thans Monto di S. Angelo in het Napelsche. - `Voor lange jaren'. In het jaar 390; toen Michaël, volgens de Legende, zich het eerst in een `Hol' als plaatselijken Schutsheilig openbaarde. - `stomgedakt' Het stompe dak is historiesch veel jonger. - `Tenterkwaad' Eender Vyanden (booze geesten) in Margaretha van Limburg; dat VIII Capittel. - `Begijntjes' Zusters van het gemene leven genoemd. Zie Lindeborn, Cap. 13, par.2. - Wat men, in Dumbars Kerkel. en Wereltl. Deventer, bladz. 555, van derzelver Kleeding vindt, komt hier op neder: deze Kleeding mogt zijn wit, donker van verw, of grijs. De Hoofddoeken waren eenvoudig, en volgens de inzetting van Zuster Hille Vriesen, overleden in 1421, achter en voor slechts met ééne spel vastgestoken. `De Covelen hadden mer eene tijmpe, bi nae al so dunne als een vijnger: ende want het alsoe recht dunne was, soe plachtze tendens omme te crummen als oft een verkensteert hadde.' Dat is: De Kovels (Kappen) hadden slechts een tip (op het voorhoofd) bijna zoo smal als een vinger, en door de groote smalte plagt dezelve zich te krommen als of het een varkenstaart geweest ware. - Voorts waren de Schoenen der Zusters ook niet genebd, maar vanvoren rond en van dezelfde kleur als het gewaad. - `Leonoret, schoon enz.' Is de aanvang van een oud Liedjen in een Ridderboek. - `knoet!' Russiesch straftuig, gelijk de bullepees aangewend. - `Pandemonium' Miltons groote Raadzaal der Booze Geesten; hier ondersteld verplaatst te zijn naar onze Volks-Hel, in 't middelpunt der aarde. - `De Strafplaats' Een weide, bij Lochem, op den regter Berkeloeer, heet van oudsher de Duivelsaars. Geen de minste prozaësche overlevering, den oorsprong van dien zonderlingen naam betreffend, was op te speuren. - Onder het Kerspel Lochem heeft men, in de Buurschap Barchem, ook een stuk Akkergrond, den naam van Duivels-Belt (HeuvelO dragende. Zeer waarschijnlijk is het, dat onze vaderen, onder het heidendom, de voormelde plaatsen, bij wier namen thans de Booze wordt gedacht, anders genoemd, en dezelve heilig gehouden hebben.
Naar de tekst