Algiers gestraft
Door de vereenigde
Britsche en Nederlandsche vloot
Op den 27sten van Oogstmaand 1816

A.C.W. Staring

Wie donderde op uw schuldig strand?
Brittanje was 't en Nederland,
   Onmenschlijk Africa!
Laat los uw Prooi - dat Slavental,
Wier keten 't roest verteren zal; -
Juiche Atlas. uit het verste dal,
  Hun "vrijheid! vrijheid!" na !
Hoe blinkt, in 't licht der gloriezon,
't Heldhaftig Kroost van Albion,
  En Bato's eedlen grond!
Wat Hebzucht brouwe, of Tijd verkeer',
De nieuwe band scheurt nimmermeer -
De hechte band van moed en eer,
  Die hen zoo schoon verbond.
Eendragtig (als der kielen schaar
Vereend, bij 't grijnzen van 't gevaar,
  In 't enge kampperk streed!)
Wordt Exmouths - wordt Capellens naam
Gevoerd op vleugels van de Faam,
En snelt, met steile vlugt, te saam,
  Zoo wijd zich 't zwerk verbreedt.
Het IJ, te lang van tooi beroofd,
Omlauwert weêr, op 't statig hoofd,
  Den gulden Keizerhoed.
Naauw brak de boei, of 't greep naar 't zwaard
Betoont zich straks der vrijheid waard,
En koopt ze, aan de achtbre Theems gepaard,
   Voor andren, met zijn bloed
ZOO wast de roem van Waterloo!
De Palm des Viersprongs meerdert zoo,
  Door snelgedijend zaad!
  Zoo brult de Leeuw ook langs de Zee,
  En dwingt de wrokkende Afgunst mee
  Te juichen, bij zijn krijgstrofee -
  Te zwijgen van zijn smaad
Vaar nu, 0 Scheepling, rustig door!
Geene Ontrouw, die den vrede stoor';
  Der Roofstad heugt haar brand!
Vier feestlijk, vier alom den dag,
Die 't laatste Juk verbrijzlen zag.
Groet dankend, na Brittanjes Vlag,
  De Vlag van Nederland


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.