Aantekening bij Jaromir te Zutphen

`Den Aartsengel en Heilig Michaël' plegen penseel en beitel met een schild gewapend te vertoonen. - `De Grafkelder onder de Domkerk te Bremen' is vermaard, wijl dezelve Lijken voor het vergaan beveiligt. - `De gewelfde Boekerij in de hoofdkerk van Zuthpen" heeft dit merkwaardige: dat de boeken aldaar, uit den ouden tijd her, aan ketens zijn blijven liggen. Geketende boeken vond men ook in Engeland, in de 14e eeuw. (The Literary Gazette for August 1837. p. 509.) - `Een (in vroeger dagen suspect verklaard) Hondenspoor' staat er afgedrukt in de roode vloertegels. - `Balsem uit het Paradijs' vindt men in de Historie van Valentijn en Ourson. Cap. XIX. - `Proteus', uit de Mythologie, moest zich eerst binden, zou' hij profeteeren. - In de Zuthphense Kerkbibliotheek ligt toevallig een `Augustinus' met der daad ter juiste plaats waar hij alleen liggen konde, indien hij overeen zou' stemmen met het Sprockje van Jaromir te Zutphen; en dit had de verteller geheel uit den duim moeten zuigen, dewijl hem geene bruikbare omstandigheden, het Hondenspoor betreffende, als Legende bekend waren. De vemelde toevalligheid ontdekte zich niet vroeger, dan toen er een Teekening voor 't Verhaal ontworpen zou worden, ten dienste van den Almanak voor het Schoone en Goede van 1829. Het oogenblik, dat zich, bij het opslaan van een geketend boek, ter vereischte plaats liggende, de woorden `Liber Confessionum' plotseling boven aan het blad vertoonden, en de verbaasde Lezer, met den luiden uitroep: `Denkt! denkt eens! Augustinus in persoon!' het boek omwierp, om het titelblad te zien, had zoo goed een Teekening kunnen opleveren, als dat, waarin de Franciskaan zijn ruigen Gast ontwaart.
Naar de tekst