Cantate
voor het Natuurkunde gezelschap te Zutphen,
onder de spreuk:
Nut is ons doel

A.C.W. Staring

Aanteekening
  De vogel dartele op den tak,
    Met glanzend ooft belaân;
  Het lam spring' vrolijk over 't vlak,
    Getooid met spruitend graan
   Het lam, de vogel acht het niet,
   Vanwaar, of hoe de zegen vliet'.
Tot hooger stand heeft ons Gods gunst verheven!
Een rijker gave is ons gegeven !
  Het licht, dat gij, 0 Rede, spreidt,
  Beschijnt Natuur; geen duisterheid
Verbergt meer 't wonder van haar raders;
En 't hart erkent de gunst eens Vaders,
  Die al wat ademt heil bereidt,
  Welk een grootheid, Mensch te wezen!
   En waardgekeurd, en toegerust
      Met kracht en lust,
Om, in 't verbazend al, des Makers roem te lezen !
Geen afgrond zinkt te diep; de wetenschap
Peilt zijn verborgenheid. Geen grenspaal wijkt
Te ver de heemlen in; zij reikt er bij.
Het wriemlend leven, in een waterdrop,
Slaat ze als Saturnus wentling gaâ. Het vuur
Ontleedt ze, en weegt de lucht. Een Chladni grijpt
Haar tooverstaf, en de oogen zien geluid
De Kunstvlijt laat heure aandacht weiden,
  In 't veld, waar Baco's eerzuil rijst;
Zij leert den schicht der wolken leiden;
  Zij smeedt de naald, die 't noorden wijst.
  Het zwarte zwerk rukt voort,
  Met aaklig wit omboord;
  Het komt; de vuurflits schiet,
Door 't dondrend ruim; al 't schepsel vliedt !
  Wij staan alleen, en vreezen niet.
     Moog' zon noch maan,
     Op d' oceaan,
    De kiel bestralen;
     Een wenkend spits
     Verhoedt, als gids,
    Haar spoorloos dwalen.
     Al heeft de zee
    Geen licht of palen,
     Zij vindt de reê
  Hebt ge ook vaak voor ons gezigt
  Hier uw sluijer afgeligt,
  0 Natuur ! erkenden wij
  Hoe weldadig groot Hij zij,
  Die, ten hoogsten zetel af,
  Door een blik u 't aanzijn gaf;
  Joeg ons hart van dankgevoel;
  Niet vergeefs was NUT ONS DOEL.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.