Aantekeningen bij eduard van Gelder

A.C.W. Staring
Eduard van Gelder
Albrecht van Beijeren was eerst Bestuurder van het Graafschap Holland "Ruwaard," toen Graaf. De strijd tusschen hem en Eduard van Gelder werd bijgelegd, met bepaling, dat Eduard in den Echt zou' treden met Albrechts Dogter, Catharlna; wanneer zij twaalf jaren oud zoude zijn. De rampzalige twist tusschen Eduard en zijn' ouder' Broeder, Reinoud den Derden, Hertog van Gelderland, eindig- de, in 1361, met een veldslag bij Thiel, het gevangen zetten van Reinoud, en Eduards vermeesteren van de teugels der regering.
Guliks
Het Guliksche bepaalde langen tijd het zuidoostelijke Gelderland, gelijk de Zee Holland tegen het westen begrenst.
Herman Bier van Heze
Herman Bier van Heze hield het met Reinoud. den regtmatigen Hertog van Gelder- land, en was eerst na diens val Eduard gevolgd. Men kan over hem en zijne Bedgenoote naslaan: Slichtenli. G. G. 148; Pontan. Hist. 291; en Teschmacheri Annales, waarin Herman geen Bier van Heze wordt genoemd, maar, p. 399, Hermannus a Leers, en, p. 517, Hermannus Leers ex Heeso pago. - De eenige bronnen, door mij gebruikt, zijn op de aangewezen plaatsen te vinden. Uit nog een aantal andere is door den Heer Nijhoff geschept, en, bij slot, een zeer waarschijnlijk verslag van liet gebeurde in liet Guliksche opgemaakt, dat eenigzins van het mijne afwijkt. Zie Gedenkw. uit de Gesch. v. Gelderl. 11. CXIV.
Graaflijk Hof
Floris de Vijfde, Graaf van Holland, was voltooijer van "het Graaflijk Hof' in 's Gravenhage, met zijn groote "zaal" ; waar- van het bouwen door zijn Vader, Willem den tweeden, Roomsch Koning, werd begonnen.
Willem
Gulik
Wentsel
Braband
Helper
Gelder
Woeringen
In den "Slag (van Bazeweiler), tusschen de Brabanders en Gulikers, in 1371 voorgevallen," werden de eersten aangevoerd door hunnen Hertog, Wenceslaus, die, in 't begin des gevechts, den Hertog van Gulik gevangen kreeg. - Reinoud de Eerste, Hertog van Gelderland, viel, ten jare 1288, den Brabanderen gekwetst In handen, bij den Slag van "Woerlngen" (Woeronc, in v. Veidhems Spiegel-Hist. Derde B.): van Spaen, H. v. Gelderl. 1302 enz.; Nijhoff, Gedenkw. 1,11, enz. - Hendrik van Kuyl::, Jan Redelgem Schoutet van Brussel) en Guido de Ligne, Graaf van Saint Paul Sint Pol, ook Simpol bij verbastering) staan onder de aanzienlijksten en dappersten, aan de zijde van Braband bij Bazeweil strijdende, opgeteekend.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.