Aantekeningen bij Opdracht der Kerkgezangen

A.C.W. Staring
Kerkgezangen

De goede uitvoering van eene Cantate, voor het Derde Eeuwgetij der Hervorming, door mij gemaakt, en te Lochem, op den 2 Novbr. 1817, gezongen, strekte mij tot een spoorslag, om de volgende Kerkgezangen te dichten, welke, nà genoeg zoo als zij hier verschijnen, te Nijmegen en te Zutphen zijn gebruikt geworden. In Zangstukken van dien adem, scheen mij de afwisselende medewerking der Gemeente noodzakelijk, om de aandacht levend te houden. Moge, ten lange leste, eene algemeen op te leggen verpligting tot grondig Zangonderwijs, in de scholen, door hare gevolgen, der openbare Godsdienst, bij alle Gezindheden, luister geven, en bijzonder ook den Protestanten het middel aanbieden, om de gezamelijk uitgesprokene godsverheerlijking, gunstafsmeeking, dankzegging of schuldbelijdenis; dat is: het Gezang! - het plegtigste van de eigelijke GODSDIENST in hunne kerken - zulk eene treffende statigheid bij te zetten, dat bij dezelve niet meer gedacht worde, om te roeren aan hetgeen ik, in mijne boven aangehaalde Cantate, op het oog bad, met deze regels:

      
Eenvoud siert weer 't Huis des Heeren.
  Demoed zoekt en schenkt daar lichL
't Oog van die daar troost begeeren
  Is alleen op God gerigt.

"Musik von Noth wegen in den Schulen" schreef ook Luther Dat zeer bij ons wordt verwaarloosd is een jammerlijk gebrek, hetweik zich geenszins allèèn in onze Kerken laat gevoelen; want toch onze huislijke en gezelschappelijke omgang; onze openbare vermaken; de wijs waarop onze krijgsluiden te land en ter zee hunnen tijd korten; de uitspanngen van onze jeugd op de Hooge Scholen; onze letterkundige voortbrengsels; alles geeft daarvan ook tastbare blijken. - Dit schreef ik, bij de eerste uitgaaf van de Kerkgezangen; eene groote verbetering is sedert begonnen.

Achtste pand
CONSTANCIA ERNESTINE THEODORA, aan ons gegeven den tweeden April 1819.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.