Ten Geleide aan mijnen behuwdbroeder Mr I. N. J. VAN MIEROP, LID VAN DEN STEDELIJKEN RAAD VAN ROTTERDAM

Ten geleide bij a href="mierop.html">Gerard van Mierop, in het blokhuis te IJpesloot

A.C.W. Staring

Aanteekeningen

't Zij Vrede tusschen ons! 'k Had Rossems daân vermeld,
En 't Muyder Slot, met Wesep in 't geweld
   Van Gelders legermagt geval!en;
Maar 't bloed van BROEDERS vloot in 't roemloos oorlogsveld,
   En 'k liet geen honend io schallen.

   Een angel had nogtans uw Hollandsch hart gewond,
Dat Poederoijens Grijp, aan 't kustduin neergestreken,
   Zoo straffeloos zijn prooi verslond!
Dat HERTOG Karels zegeteeken
   Zoo ver op KONING Karels grond -
Zoo digt bij d'Amsteloever stond! -

Neem des den Balsem, u in Vriendschap aangeboden:
   'k Vertoonde, als Tegenstuk, de kans des krijgs gekeerd;
   Door uwen Stamgenoot de Plunderschaar geweerd;
En Gelder, op zijn roep, gevloden!


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.