Aantekening bij De Vampyr

A.C.W. Staring

Vampier is de naam van een soort van Vleermuis, maar beteekent ook een Lijk, waarvan elders, het bijgeloof beuzelt, dat hetzelve des nachts zijn graf verlaat, om levenden te kwellen, en hun bloed weg te zuigen. Een doode, die voor Vampyr dreigt te spelen, behoudt meer kleur dan lijken plegen te hebben, en is aan geen verrotting onderworpen. Deze supertitie heerscht algemeen bij de lager volksklassen in Polen, Hungarijen, Illyriè, Napels en Turkije. Men kan nopens het Vampyrismus inlichtingen vinden in "La Gurla" ou choix de Poésies Illyriques, Paris 1827. In de Opera Der Vampyr is de werking van het helsche geestendom daarmede verbonden, en werd hetzelve tevens naar Schotland overgeplant; weshalve ik te minder in bedenken heb genomen om deze bijgeloovigheid voor te stellen, als niet vreemd aan Toskane, dat haren eigenlijken zetel zoo veel nader ligt. - De grond van mijn Vertelsel is een oud Fransch Fabliau, in de Verzameling van Le Grand. Nicolaï heeft het ook, onder den titel "Die Buckligen" in het Hoogduitsch behandeld. Zie het Maandsch Europa, 1840 N. I. p. 8.


Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.