Aantekening bij De Veenrook

A.C.W. Staring

De Rook, van den veengronden opgaande, die door vuur tot de bezaaijing met Boekweit voorbereid worden. De Zuthpenaar ontvangt den Veenrook, uit de eerste hand, van Rijssen, Quartier Twenthe, in Overijssel. "GROOTE SLAGTING" Bij den Franschen Aftogt uit Rusland; in den winter van 1812. - "Lazarij en Boekweit." Ik volg hier het gevoelen: dat de Boekweit, eertijds Frumentum Saracenicum, en bij de Franschen nòg Sarrasin genoemd, ons, zoo wel als de Melaatschheid, uit het Oosten, door de Kruisvaarders is aangebragt. De verdienstelijke J. Beckman heeft in zijne Beyträge zur Gesxh. der Erfind., over de herkomst van dit Zaadgewas gehandeld. Omtrent de aanspraak, welke Jan van Gestel (van Ghistelles), in de kerk van Zuiddorp in Vlaanderen gegraven, zoude hebben, op de invoering der Boekweit in de Nederlanden (Teg. St. der Ver. Nederl. II, 538), heeft Wijlen de Heer Staatsr. van der Borch van Verwolde mij eene briefwisseling met den Hoogleeraar J.W. Te Water medegedeeld. Volgen laatsgenoemden werd Jan van Gestel in 1436 begraven. Is het dan waar, dat hij de Boekweit herwaarts heeft gebragt, zoo moet de verspreiding van dat Zaadgewas bijzonder langzaam zijn voortgegaan, want M. Schook, door Beckman aangehaald, in 1661 schrijvende, zeide: "Frumentum hoc vix centum annos notum fuit Belgico" (Beckm. Beytr. II, 533). In een' Platduitschen Bijbel van 1522 komt evenwel reeds de Boekweit voor: Beckm. Beytr. IV, 310. Ik vond in Schützes Holstein. Idiotik I, 127, dat waarschijnlijk bedoelde Bijbel in het jaar 1520 te Halberstad zou' gedrukt zijn.


Naar het gedicht
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.